Starosta zostanie zobowiązany do dostarczenia informacji do banku danych o zasobach leśnych. Nad stworzeniem takiej elektronicznej bazy pracuje Ministerstwo Środowiska. Do szczegółów zawartych w przygotowanym przez niego projekcie założeń nowelizacji ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153) zgłosiły swoje uwagi m.in. resorty finansów oraz skarbu państwa.
„Nie określono, czy obowiązki nałożone na starostów będą przez nich wykonywane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, czy też będą to nowe zadania” – wskazuje Janusz Cichoń, wiceminister finansów w piśmie do Ministerstwa Środowiska.
Niepokoi go także, że projekt w ogóle nie określa wpływu nowych obowiązków na budżety jednostek samorządu terytorialnego, stwierdzając, że przekazanie danych nie będzie powodowało dodatkowego nakładu pracy. „Zdaniem MF nowe obowiązki informacyjne mogą wiązać się jednak z dodatkowymi kosztami dla starostów” – uważa Janusz Cichoń.
– Trudno będzie się wywiązać z wymogu przekazania zaktualizowanych informacji – przyznaje Zdzisław Kitliński z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie. Nie umie powiedzieć, na ile dane, które starostwa będą wysyłać do nowej bazy, będą odzwierciedlać rzeczywistość. – Obecnie nie posiadany nawet 50 proc. zaktualizowanych planów urządzenia lasów, z których można by te informacje uzyskać – dodaje.
Wskazuje, że w obecnych ewidencjach lasów znajdują się dane sprzed kilkudziesięciu lat. – Niektórzy właściciele gruntów leśnych już nie żyją, więc trzeba by informacje zawarte w tych rejestrach zweryfikować. A to na pewno wiązałoby się z kosztami – zaznacza Zdzisław Kitliński.
MF ma też uwagi do nałożenia na jednostki sektora finansów publicznych, m.in. użytkowników terenów leśnych podległych ministrowi obrony czy na krajowego zarządcę infrastruktury kolejowej, obowiązku zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów. „Może to powodować zwiększone wydatki budżetu państwa czy samorządów. Niezbędne jest zatem ich oszacowanie i wskazanie skutków finansowych” – wskazuje Janusz Cichoń.
Opinie do założeń przesłało też m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa. Projekt zakłada bowiem, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będzie miało możliwość przekazania staroście nieruchomości oraz gruntów nieleśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej. W ocenie Zdzisława Gawlika, wiceministra skarbu, należałoby w takiej sytuacji nałożyć na LP obowiązek informowania o takim przekazaniu.
380 podmiotów zarządza lasami, są to przede wszystkim starostowie