Sejm pracuje nad zmianą przepisów dotyczących powrotu do kraju klientów nierzetelnych biur podróży. Bezpośrednie wskazanie marszałków województw, jako podmiotów odpowiedzialnych za sprowadzenie turystów do domu ma rozwiać wątpliwości, które działały na niekorzyść wycieczkowiczów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki twierdzi, że proponowana zmiana „usunie wątpliwości interpretacyjne co do zakresu zadań marszałka województwa jako organu uprawnionego do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju oraz uprawnionego do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów”.

Obecne przepisy ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 884 z zm. – dalej ustawa) nakładają na przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczącego w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych obowiązek zabezpieczenia swoich klientów, którzy znajdują się poza granicami kraju na wypadek swojej niewypłacalności.

Do zakresu powyższego obowiązku należą: „pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnienie klientom zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnienie klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu”.

Czynnościami, które prowadzą do zrealizowania tego obowiązku są:
• zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
• zawarcie umowy ubezpieczeniowej na rzecz klientów,
• kierowanie wpłat klientów na rachunek powierniczy. Ten podpunkt jest możliwy jedynie w przypadku podmiotów ograniczających zakres swojej działalności do terytorium RP, które złożyły marszałkowi województwa stosowne oświadczenie.


Marszałek województwa powinien otrzymywać potwierdzenie zawarcia umów, o których mowa powyżej, zawsze przy ich przedłużeniu. Zarówno w treści gwarancji, jak i umowy ubezpieczeniowej powinno być zapisane dla niego lub wskazanego przez niego podmiotu „upoważnienie do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju”.

Ponadto, jak wskazuje art. 5 pkt 5 ustawy marszałek ma prawo występowania na rzecz klientów w sprawach o wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Wnioskodawca uważa, że dodanie do art.5 punktu 5a o treści: marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu” wzmocni pozycję marszałka.

Proponowany przepis nie wprowadza zmian do już istniejących procedur ale wyraźnie wskazuje, jakie kompetencje maja marszałkowie.

Projekt ustawy znajduje się w konsultacjach publicznych.