Straż graniczna jest jednostką powołaną do ochrony granicy państwowej. Zarówno na lądzie, jak i na morzu. Ponadto jej funkcjonariusze kontrolują ruch graniczny. Dodatkowo, jak każda jednostka pilnująca porządku ma uprawnienia do wystawiania mandatów.

Pokutuje przekonanie, że strażnicy zajmują się jedynie pilnowaniem granic. Nie jest to prawda. W rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które Strażnicy Straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014r., poz. 539) wymienione zostały zdarzenia, w których strażnicy mogą interweniować. Poniżej przedstawione zostaną najciekawsze uprawnienia.

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wykraczanie przeciwko przepisom porządkowym czy wprowadzanie w błąd organ państwowy upoważniony do legitymowania, co do tożsamości własnej lub innej osoby to przykłady, które nie budzą wielu kontrowersji.

Jednak upomnienie od strażnika granicznego za wykonywanie działalności gospodarczej bez odpowiedniego zgłoszenia do ewidencji czy wpisu budzi sprzeciw obywateli.

Nerwowo reagują także osoby, które zostają ukarane za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, przeklinanie czy niewłaściwą opieką nad dziećmi.

Strażnicy graniczni posiadają także uprawnienia do interweniowania w licznych wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. Są to między innymi:
• prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganych przepisami świateł
• tamowanie lub utrudnianie ruchu
• zanieczyszczanie drogi publicznej
• pozostawienie na drodze pojazdu, przedmiotu lub zwierzyny w okolicznościach mogących spowodować niebezpieczeństwo
• prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub wymaganych dokumentów
• niezachowanie należytej ostrożności przy prowadzeniu pojazdu
• niszczenie zasłon odśnieżnych
Funkcjonariusze mogą również kontrolować obowiązki związane z korzystaniem z tachografów cyfrowych czy przewozem niebezpiecznych substancji.Cała lista uprawnień straży granicznej znajduje się w rozporządzeniu.