W przepisach powszechnie obowiązujących nie ma podstaw do sformułowania zakazu wstępu zwierząt domowych do określonych miejsc – argumentuje RPO.

Do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się mieszkaniec Środy Wielkopolskiej. W jej regulaminie utrzymania czystości i porządku zapisano zakaz wprowadzania zwierząt domowych na plaże, kąpieliska i miejsca zwyczajowo przeznaczone do kąpieli przy jeziorach.
RPO zwrócił się do burmistrza miasta z wnioskiem o zmianę regulacji. Powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym w kompetencjach rady gminy, wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), nie mieści się wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i w określone miejsca. Rada gminy jest bowiem upoważniona wyłącznie do ustalenia takiego sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi, aby ich pobyt na różnych terenach nie był ani uciążliwy, ani nie zagrażał przebywającym tam osobom. „Zakaz wyprowadzania psów nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli zwierząt domowych i wykracza poza materię ustawy” – przekonuje zastępca RPO Maciej Taborowski.
Rzecznik podkreślił również, że skoro na podstawie innych przepisów (chodzi o art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) samorząd musi ustalić, jakie obowiązki nałożyć na właścicieli zwierząt domowych, by zapewnić ochronę przed nimi terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, to nie można regulować tej samej kwestii w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. ©℗
Zakaz wejścia z psem nadmiernie ogranicza swobodę ich właścicieli