Rada Legislacyjna pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Ma jednak poważne wątpliwości m.in. co do pomysłu zmiany właściwości prokuratorii w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych. Resort chce bowiem odciążyć radców prokuratorii od rutynowych sporów o niewielkiej wartości (głównie postępowań wszczynanych przez więźniów niezadowolonych z warunków za kratami).
Prokuratoria miałaby bronić państwa w sprawach cywilnych toczących się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, ale tylko gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 300 tys. zł. (obecnie we wszystkich sprawach rozpoznawanych w I instancji na poziomie okręgu).
Pomysł ograniczenia właściwości prokuratorii skrytykowały już Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy.
– Próba mechanicznego zastosowania kryterium kwotowego jako wyznacznika granic właściwości prokuratorii w zakresie zastępstwa procesowego SP może doprowadzić do istotnych komplikacji proceduralnych, podobnych do tych, którymi obarczona była regulacja obowiązująca przed nowelizacją z 19 marca 2009 r. – ostrzega RL.
Przykładowo nowa zasada nie dawałaby się w ogóle zastosować w sprawach o prawa niemajątkowe (np. o ochronę dóbr osobistych), które co do zasady rozpoznawane są w I instancji przez sąd okręgowy. W sprawach tego rodzaju nie ustala się wartości przedmiotu sporu, więc nie byłoby w ogóle jasne, czy i kiedy prokuratoria miałaby w nich zastępować Skarb Państwa.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach