Wyjątki od kwarantanny granicznej nie obejmują obecnie sytuacji kontaktów rodziców z dziećmi wynikających z orzeczenia sądu; zwolnienie z kwarantanny tych osób powinno zostać uwzględnione przy najbliższej zmianie rozporządzenia - wskazuje resort sprawiedliwości.

"Mając na uwadze potrzebę ochrony zarówno dobra dziecka, jak i prawa rodzica do kontaktu z nim, zasadnym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych mających na celu włączenie tej grupy osób do katalogu wyjątków od zasady obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie z zagranicy" - napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Pismo w tej sprawie wiceminister Woś skierował w ostatnich dniach do wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Poruszony w tym wystąpieniu postulat jest natomiast odpowiedzią na podejmowane od zeszłego roku interwencje poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w związku z sygnałami obywateli mającymi trudności w kontaktowaniu się z dziećmi przebywającymi za granicą.

Do RPO w zeszłym roku poskarżył się na przykład obywatel, którego dwie córki mieszkały wraz z matką na Słowacji. Mężczyzna miał orzeczone kontakty z dziećmi, jednak wizyty u dzieci w wyznaczonych terminach wiązałyby się z pobytami na kwarantannie. Podobny sygnał RPO otrzymał wtedy także od ojca, którego dziecko przebywało w Szwecji.

Wówczas - w czerwcu zeszłego roku - resort zdrowia odpisał RPO, że wprowadzone zostały zmiany, które zniosły obowiązek kwarantanny dla przekraczających granicę z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a obowiązek został utrzymany tylko dla przekraczających granicę zewnętrzną. Wiceminister Kraska odpowiadał wtedy, że obecnie obowiązujące przepisy czynią zadość wnioskowi RPO.

Następnie jednak sytuacja epidemiczna i przepisy zmieniały się, a RPO już 2021 r. wysyłał kolejne pisma wskazujące, że sprawa kontaktów transgranicznych rodziców z dziećmi wprost nie została uregulowana.

W ostatnich dniach w związku z wnioskiem Rzecznika pismo do resortu zdrowia skierował wiceminister Woś, a kopię tego pisma zamieszczono na stronie RPO. "Przedstawiony problem jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych, gdzie przy obowiązujących ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii, przyjętych w obowiązującym rozporządzeniu, kontakty nie będą mogły być realizowane, mimo obowiązywania w tym zakresie prawem przewidzianych orzeczeń czy ugód" - wskazał wiceminister sprawiedliwości.

"W sytuacji rozdzielenia jednego z rodziców od dziecka ich osobiste kontakty są szczególnie potrzebne dla prawidłowego rozwoju i zachowania właściwych więzi rodzinnych" - zaznaczył Woś.

Dlatego uznając zasadność postulatu zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju wiceminister Woś zwrócił się do MZ z prośbą o uwzględnienie postulatu RPO w najbliższych pracach nad zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z propozycją MS do przepisu rozporządzenia wymieniającego wyjątki od obowiązku kwarantanny miałyby zostać dopisane "osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa w terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty".

"Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że proponowane zmiany mają charakter pilny" - wskazał wiceminister Woś w piśmie do MZ datowanym na 20 lipca br.

Jak głosi lipcowa informacja na stronie Straży Granicznej "na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny są zwolnione osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19". "Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych" - dodano.

"Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób wymienione w par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" - dodano na stronie SG.