Z pisma wiceministra Wosia skierowanego do zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej - do którego dotarła PAP - wynika, że projekt będzie odnosił się m.in. do procedur wobec osób przyjmowanych do ośrodka, zasad sprawowania nad nimi kontroli i kwestii umieszczania w ośrodku w ramach zabezpieczenia przed prawomocnym orzeczeniem o skierowaniu do tej placówki.

Ponadto zmiany miałby zapewnić zwiększenie dofinansowania ośrodka, a także osłonę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych wobec pracowników ochrony placówki.

Pismo wiceszefa MS sformułowano w odpowiedzi na przekazany resortowi na początku maja br. raport po wizytacji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (KOZZD).

Woś zapewnił w swoim piśmie, że w stałym zainteresowaniu ministerstwa pozostają kwestie prawidłowości regulacji prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

To ta ustawa od 2014 r. umożliwiła na mocy decyzji sądu cywilnego stosowanie - na wniosek dyrektora zakładu karnego - wobec takich osób, już po odbyciu przez nich kar więzienia, nadzoru prewencyjnego lub leczenia w KOZZD.

Jak przekazał Woś, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się obecnie prace legislacyjne nad projektem nowelizacji tej ustawy.

"W zakresie podstawowych praw osób umieszczonych w ośrodku, do których odnosi się projekt ustawy, należy wskazać: poszanowanie godności osobistej, prywatności, ochrona przed przemocą fizyczną i psychiczną, możliwość osobistego i telefonicznego kontaktu z członkami rodziny i innymi bliskimi osobami oraz z innymi osobami, prowadzenie korespondencji i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza ośrodkiem, posiadanie środków pieniężnych i dysponowanie nimi, a także wykonywanie praktyk religijnych i korzystanie z posług religijnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zachowania zasad bezpieczeństwa w ośrodku oraz skuteczności prowadzonego postępowania terapeutycznego" - zaznaczył wiceminister Woś.

Dodał, że podstawowym celem projektu będzie "rozbudowanie ustawowych regulacji odnoszących się do spraw mających wpływ na pobyt osób umieszczonych w KOZZD, tak aby wszelkie rozstrzygnięcia o sytuacji tych osób w ośrodku znajdowały podstawy w akcie ustawowym".

"Za konieczne uznano podjęcie działań w celu unormowania praw i obowiązków osób umieszczonych w ośrodku w przepisach rangi ustawowej" - zaznaczył.

Ponadto proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. zasad sprawowania kontroli w odniesieniu do osób umieszczonych w ośrodku, udzielania zezwolenia na czasowy pobyt poza Ośrodkiem, procedur przeprowadzania kontroli pomieszczeń, przedmiotów, kontroli osobistej i nadzoru korespondencji.

"W projekcie przewiduje się wprowadzenie zmian mających na celu uregulowanie kwestii stosowania zabezpieczenia polegającego na umieszczeniu osoby (...) w KOZZD" - dodał Woś. Taka zmiana będzie konsekwencją uchwały Sądu Najwyższego z marca br., w której sąd ten orzekł, że obecne regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia postępowania nie mogą stanowić podstawy prawnej do pozbawienia wolności groźnego przestępcy w KOZZD do czasu prawomocnego umieszczenia go w tym ośrodku.

Niebawem w życie wejdzie zaś inna - podpisana już przez prezydenta - nowelizacja ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla innych. Nowelizacja ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów KOZZD. Nowe przepisy pozwalają także na czasowe oddelegowanie do pracy tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zgodnie z przepisami ośrodek przeznaczony jest bowiem maksymalnie dla 60 osób, a przebywa w nim obecnie ponad 90 pacjentów. Dodatkowe środki mają więc pozwolić na rozpoczęcie planowanej od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka, posłużą także stworzeniu ośrodka tymczasowego, który będzie funkcjonował do czasu rozbudowy placówki. Zgodnie z zapisami nowelizacji nieruchomość, w której będzie mieścił się ośrodek tymczasowy, ma być czasowo użyczona przez "jednostkę organizacyjną Służby Więziennej".