Co do zasady rozbiórkę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, co wynika z art. 30b prawa budowlanego (dalej: p.b.). Decyzję wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, do którego składa się wniosek zgodny z rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.
Ustawodawca przewidział także przypadki, gdy pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane. W art. 31 p.b. stwierdzono m.in., że „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości”. Ponadto nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka: