Kiedy sporządza się testament wojskowy

Taki testament szczególny może zostać sporządzony tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli przez:

  • żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową,9pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych,
  • osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym, np. personel PCK, kapela-nów, członków służb pomocniczych,
  • inne osoby cywilne, jeżeli znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych.

W jakiej formie sporządza się testament wojskowy

Testament wojskowy może być sporządzony w jednej z trzech form.

Spadkodawca może oświadczyć swą ostatnią wolę ustnie sędziemu wojskowemu, który spisuje ją w protokole z podaniem miejsca i daty jego sporządzenia. Sędzia następnie odczytuje protokół spadkodawcy i sporządza o tym wzmiankę. Protokół podpisują spadkodawca i sędzia, a jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, sędzia wojskowy powinien zamieścić w protokole uwagę wyjaśniającą powód braku jego podpisu.

Testament wojskowy może zostać sporządzony także w ten sposób, że spadkodawca oświadczy swą ostatnią wolę ustnie w obecności jednocześnie dwóch świadków, z których jeden spisze wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania. Następnie tak sporządzony testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie.

Jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, oświadcza ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania wraz z wy-jaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy. Tak sporządzony testament po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym wzmianki podpisują wszyscy trzej świadkowie.

Więcej na ten temat przeczytasz w książce "Darowizny, spadki, testamenty"