Przede wszystkim muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność tę mają wszystkie osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione przez sąd opiekuńczy. Świadkami nie mogą być ponadto niewidomi, głusi lub niemi, osoby nieumiejące pisać ani czytać albo zostały skazane za fałszywe zeznania. Świadkowie muszą władać językiem, w którym spadkodawca sporządza testament. To, czy dana osoba może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu allograficznego, powinien sprawdzić urzędnik.

Oprócz uwarunkowań osobistych przeszkodą do pełnienia roli świadka mogą być także bliskie relacje z samym spadkodawcą. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami:małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Okoliczności dyskwalifikujące daną osobę z roli świadka przy sporządzeniu testamentu wymienione są szczegółowo w art. 956 i 957 k.c.

Więcej na ten temat przeczytasz w książce „Darowizny, spadki, testamenty"