Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem testamentu u notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473).

Sporządzenie podstawowego testamentu przez notariusza kosztuje 50 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć koszty odpisów, a także VAT.

Inne opłaty

Trzykrotnie więcej trzeba zapłacić notariuszowi za sporządzenie testamentu, w którym spadkodawca zamierza wydziedziczyć wybrane przez niego osoby, czyli pozbawić je prawa do zachowku. Jest to niewygórowana kwota, zważywszy na to, że notariusz musi zadbać o wszystkie niezbędne elementy dokumentu, a także mieć na uwadze stan świadomości testatora co do znaczenia składanego oświadczenia.

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona ma zdolność do czynności prawnych. Nie chodzi przy tym o zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c., lecz o sytuacje uzasadniające przypuszczenie o zaistnieniu wady oświadczenia woli. Notariusz zatem powinien odmówić dokonania czynności notarialnej nie tylko wówczas, gdy strona czynności jest formalnie ubezwłasnowolniona, lecz także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy działa w stanie dostatecznej świadomości. Chodzi o stwierdzenie ułomności i jej stopnia w odniesieniu do osoby biorącej udział w czynności. Ten obowiązek nie oznacza w każdym wypadku konieczności obecności biegłego lekarza, zatem dokonanie czynności bez jego udziału nie podważa aktu (postanowienie SN z 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I CSK 564/11).

Opłaty u notariusza

Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza za sporządzenie testamentu notarialnego i inne czynności związane z postępowaniem spadkowym (bez VAT) wynosi:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł,
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze dziennej (w godz. 8.00––20.00) – dodatkowo 50 zł
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – dodatkowo 100 zł,
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,
  • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – maksymalna stawka 50 zł,
  • sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.
Więcej na ten temat przeczytasz w książce „Darowizny, spadki, testamenty