Spadkodawca może w każdej chwili odwołać spisany przez siebie wcześniej testament lub tylko niektóre jego postanowienia.

Odwołanie testamentu może polegać na fizycznym zniszczeniu dokumentu bądź też pozbawieniu go cech, od których zależy jego ważność (np. zamazanie lub oderwanie widniejących na nim daty lub podpisu). Spadkodawca może też dokonać w nim zmian, z których będzie wynikało, że odwołuje on swe wcześniejsze rozporządzenia. Równoznaczne z odwołaniem testamentu może być przekreślenie jego treści i uczynienie stosownej adnotacji. Takie zapiski najlepiej opatrzyć dodatkowym podpisem i datą.Aby odwołać wcześniej spisany testament, nie trzeba nawet być w jego posiadaniu.

Odwołanie może również nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy ważny testament. W takim przypadku wystarczy wskazać w nim, że po-przedni zostaje odwołany. Najlepiej zrobić to w sposób jednoznaczny, używając konkretnych zwrotów, takich jak: odwołuję (unieważniam) testament z dnia ... (wpisać datę). Forma nowego testamentu nie musi być taka sama jak odwoływanego. Przykładowo testament notarialny można odwołać testamentem własnoręcznym.Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że stary dokument traci ważność, to ulegną odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Więcej na ten temat przeczytasz w książce „Darowizny, spadki, testamenty