Reklama

O wyjaśnienie dotyczące zasad stosowania kas fiskalnych zwrócił się do resortu finansów w interpelacji Tomasz Rzymkowski z PiS. Pytał m.in., czy Ministerstwo Finansów rozważa zmianę przepisów tak, by utrzymać zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dla prawników w zakresie dotychczasowym lub szerszym.

Jak odpowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, "(...) planowane jest utrzymanie dotychczasowych przepisów dotyczących ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących usług prawniczych. Nie jest rozważane wprowadzanie zmian w tym zakresie".

Sarnowski wyjaśnił, że prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Kas muszą używać podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podstawowym kryterium decydującym o tym obowiązku jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Minister finansów może rozporządzeniem zwolnić niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kas oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie, które stanowi wykonanie delegacji ustawowej, określa zakres zwolnień z kas na lata 2019-2021 r.

Reklama

Na system zwolnień wprowadzonych w tym rozporządzeniu składają się zwolnienia o charakterze podmiotowym, związane z osiąganym przez podatników obrotem, czy podmiotowo-przedmiotowym.

"W odniesieniu do dziedzin, gdzie ma miejsce szczególnie wysokie ryzyko występowania nadużyć podatkowych przy dostawach towarów i przy świadczeniu usług, na wniosek organów kontroli skarbowej wprowadzono zasadę, zgodnie z którą ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących egzekwuje się bez względu na poziom osiągniętych obrotów oraz wyklucza się zwolnienia wynikające z załącznika do rozporządzenia. Powyższa zasada ma zastosowanie m.in. przy świadczeniu usług prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych" - tłumaczy wiceminister.

W tym przypadku nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w par. 2 i w par. 3 rozporządzenia. Zakaz ten nie dotyczy jednak świadczenia m.in. usług prawniczych, jeżeli ma to miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

"Dopuszczono zatem możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług prawniczych, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki" - czytamy w odpowiedzi.

Po pierwsze, świadczący usługę musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

"Po drugie należy spełnić warunek, aby usługi świadczone były wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub ich rezultat przekazywany był wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. W świetle powyższego, wskazani w interpelacji prawnicy będą mogli korzystać ze zwolnienia od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jedynie wtedy, gdy spełnią łącznie wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu" - dodano.