Z opublikowanej przez biuro opinii na temat projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. pakiet kolejkowy) wynika, że proponowane rozwiązania budzą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucyjną zasadą równości, a w szczególności z zasadą równego dostępu do świadczeń medycznych (art. 68 ust. 2 konstytucji).

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że zasada ta nie ma charakteru absolutnego i określonych przypadkach dopuszczalne jest zróżnicowanie sytuacji prawnej poszczególnych pacjentów. Przykładem takiego wyjątku są m.in. inwalidzi wojenni, wojskowi i kombatanci czy weterani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju. Ponadto dostęp do świadczeń zdrowotnych już dziś jest zróżnicowany, np. pacjenci w stanie nagłym mają prawo do niezwłocznej pomocy, zaś pozostałe osoby są kwalifikowane jako "przypadki pilne" bądź "przypadki stabilne".

Tym niemniej, BAS podkreśla, że należy dokładnie wskazać racje konstytucyjne, jakie przemawiają za szczególnymi uprawnieniami pacjentów onkologicznych w dostępie do diagnostyki i opieki medycznej. Eksperci uważają, że zawarte w uzasadnieniu nowelizacji ustawy stwierdzenie, że "pacjenci onkologiczni są grupą, która ze względu na rodzaj schorzenia powinna zostać otoczona szczególną opieką" jest niewystarczającym uzasadnieniem.

Sejm przyjął trzy ustawy z tzw. pakietu kolejkowego podczas posiedzenia 22 lipca. Teraz zajmie się nimi senacka komisja zdrowia.