Zmiany, które przewiduje dokument, mają przede wszystkim - jak zaznaczono w uzasadnieniu - dostosować obowiązujące przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli krajów UE i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

"Zamierzeniem rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie UE m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców. Niesie też konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie nr 9303 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wymaga to uzupełnienia dotychczasowego wzoru dowodu osobistego o podpis posiadacza, a także wprowadzenie dowodu osobistego z terminem ważności do jednego roku, który będzie wydawany osobom, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców.

Projekt zakłada również przeniesienie niektórych regulacji z obowiązującego rozporządzenia MSWiA ws. wzoru dowodu osobistego. Chodzi w szczególności o przepisy dotyczące potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej o wydanie dowodu osobistego oraz uprawnienia do odbioru dowodu osobistego wydanego dla osoby małoletniej przez rodziców i opiekunów.

Zgodnie z propozycją katalog danych zamieszczanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego uzupełniono o dane biometryczne w postaci odcisków palców. Doprecyzowano również, że w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia oraz osobie, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie będą zamieszczane odciski palców. W projekcie wskazano również, że pobieranie odcisków palców będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Projekt ustawy przewiduje także wydawanie dowodów osobistych z pięcioletnim okresem ważności dzieciom do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców i pozostawienie dziesięcioletniego terminu ważności dla dowodów osobistych wydawanych obywatelom po ukończeniu 12. roku życia.

"Natomiast dla dowodu osobistego wydawanego w przypadku gdy chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przewidziano okres ważności dokumentu wynoszący 12 miesięcy" - napisano w uzasadnieniu.

Jak dodano, chwilowy fizyczny brak możliwości pobrania odcisków palców może mieć miejsce w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, w wyniku doznanego wypadku, ma zasłonięte np. gipsem lub bandażem palce dłoni, co uniemożliwia pobranie odcisków palców. "Musi to być sytuacja mająca charakter czasowy. Każdy inny przypadek niemożności pobrania odcisków palców, przy braku stwierdzenia ww. okoliczności, będzie skutkował wydaniem dowodu osobistego bez odcisków palców, ważnego 10 lat" - napisano.

Dodano również, że obowiązek pobierania odcisków palców spowoduje ograniczenie możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną. Taką możliwość pozostawiono jedynie w przypadku wnioskowania o wydanie dowodu dla osób do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców.

W projekcie zaznaczono, że wymiana dotychczasowych dowodów osobistych na dowody zawierające w warstwie elektronicznej odciski palców, będzie miała charakter naturalny, czyli obecne dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Jednocześnie dopuszczono możliwość wymiany dowodu niezawierającego odcisków palców na nowy dowód na wniosek posiadacza dokumentu.

Proces wymiany dokumentów miałby się zakończyć w 2031 r. (