Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpoznawał sprawę z odwołania Okręgowej Rady Adwokackiej w B. od decyzji ZUS, który objął sędziego P.K. obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z ORA w B. w związku ze sprawowaniem przez niego patronatu nad aplikantami. Na gruncie niniejszej sprawy powstała jednak wątpliwość czy do zawarcia takiej umowy w ogóle doszło.

SO nie podzielił decyzji organu rentowego. Swoje orzeczenie oparł m.in. na zeznaniach dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w B., który potwierdził, iż szkolenie aplikantów adwokackich odbywa się w oparciu o corocznie zawierane porozumienie pomiędzy NRA a KSSiP. Na podstawie tej umowy, prezes sądu okręgowego wydaje decyzje o ustaleniu dla aplikantów patronów w osobach sędziów. A czynności wykonywane są przez nich wyłącznie na podstawie tych decyzji i w ramach obowiązków służbowych. Nie zawiera się z sędziami żadnych umów cywilno-prawnych w tym przedmiocie - tłumaczył. Dodał, że tak też było w przypadku P.K.