Fundacja, która ponosi wydatki na budowę domu dziecka, by następnie przekazać go nieodpłatnie powiatowi, nie odliczy podatku od zakupów związanych z realizacją tej inwestycji. Nawet jeśli w części budynku będzie w przyszłości prowadzić działalność opodatkowaną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sąd uznał, że w takiej sytuacji nie ma bezpośredniego związku między wydatkiem a czynnościami opodatkowanymi.
Chodziło o fundację, która rozpoczęła budowę domu dziecka na gruncie starostwa powiatowego, oddanym jej w odpłatne użytkowanie. Po zakończeniu inwestycji obiekt miał zostać przekazany nieodpłatnie powiatowi. Na mocy porozumienia jednak część budynku miała być wykorzystywana przez fundację dla celów planowanej przez nią odpłatnej działalności pożytku publicznego (wynajem lokali dla rodzin potrzebujących). Z tego powodu fundacja miała zamiar odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z inwestycją.
Izba skarbowa uznała, że to niemożliwe. Stwierdziła, że skoro dom dziecka będzie przekazany powiatowi nieodpłatnie, to wydatki na jego budowę mają związek wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Bez znaczenia – zdaniem izby – jest to, że po oddaniu inwestycji, na mocy porozumienia z powiatem, fundacja będzie prowadzić w części budynku działalność opodatkowaną. Izba uznała, że w tym wypadku nie będzie spełniony warunek bezpośredniego związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
Stanowisko izby podtrzymał wojewódzki sąd administracyjny. Sąd powtórzył za izbą, że do odliczenia podatku potrzebny jest bezpośredni jego związek z czynnością opodatkowaną. Skoro inwestycja jest oddana nieodpłatnie, to takiego związku nie ma. Tym samym fundacja nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizowaną inwestycją.
Sąd zgodził się z izbą, że przyszłe wykorzystywanie przez fundację części budynku na działalność opodatkowaną nie wpływa na jej prawo do odliczenia VAT.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 21 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2483/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia