Pracownik, który w ramach programu motywacyjnego otrzyma opcje nabycia akcji, płaci podatek dopiero w momencie, gdy sprzeda papiery – potwierdził NSA.

Z wnioskiem o interpretację podatkową zwrócił się pracownik polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W 2010 r. otrzymał on prawo do akcji spółki brytyjskiej z tymczasowym ograniczeniem prawa własności. Warunkiem nabycia prawa do dysponowania akcjami było pozostawanie przez trzy lata pracownikiem polskiej spółki.
Podatnik spytał Izbę Skarbową w Bydgoszczy, czy otrzymanie opcji na akcje jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, z kapitałów pieniężnych czy z innych źródeł i w którym momencie powinien zapłacić podatek. Uważał, że będzie to przychód z kapitałów pieniężnych, od którego powinien zapłacić daninę dopiero w momencie sprzedaży akcji.
Dyrektor bydgoskiej izby był innego zdania. Odpowiedział, że samo już nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego powoduje powstanie przychodu. A skoro koszty uczestnictwa pracowników w tym programie pokrywa polska spółka, to jest to przychód ze stosunku pracy.
Nie zgodził się z tym WSA w Gdańsku. Stwierdził, że w momencie objęcia akcji można mówić jedynie o potencjalnym dochodzie. Powstanie on w przyszłości – w postaci dywidendy lub na skutek odpłatnego zbycia akcji.
Podobnego zdania był NSA. W ustnym uzasadnieniu sędzia Krzysztof Winiarski podkreślił, że wprawdzie program motywacyjny był stosowany przy okazji stosunku pracy (warunkiem uczestnictwa było zatrudnienie w spółce polskiej), ale nie wynikał bezpośrednio ze stosunku pracy. Dlatego objęcie akcji powoduje powstanie przychodu ze źródeł kapitałowych, a nie ze stosunku pracy – wyjaśnił sędzia. Dodał że momentem powstania przychodu będzie moment zbycia akcji.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1428/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia