Celem komisji jest promowanie w imieniu samorządu radców prawnych powszechnego poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności, reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka w tym poprzez organizowanie kampanii medialnych oraz przygotowywanie projektów stanowisk samorządu w takich sprawach. W gestii komisji będzie także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi oraz pozarządowymi działającymi w obszarze praw człowieka. Bardzo ważnym elementem działalności Komisji będzie popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji oraz prowadzenie innych działań upowszechniających wiedzę o prawach człowieka, podstawowych wolnościach i ich ochronie.

U podstaw takiej decyzji o powołaniu komisji legło przekonanie, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, zarówno w sferze tworzenia jak i stosowania prawa. Środowiska prawnicze w naturalny sposób są do takich działań predestynowane. Wkład radców prawnych w ochronę praw człowieka i praw podstawowych powinien być uzupełnieniem działalności już istniejących instytucji i tym samym czynić te działania, nakierowane przecież na wspólny cel, bardziej efektywnymi. Szczególną rolę odegrać mogą radcowie prawni świadczący obsługę prawną na rzecz organów administracji państwowej i samorządów gmin. To oni przecież opiniują tworzone przez te organy akty prawne oraz poprzez swoje opinie prawne wpływają bezpośrednio na proces stosowania prawa, a jest ich tysiące.

Stałe podnoszenie wiedzy w zakresie efektywnej ochrony praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i popularyzacja standardów ochrony praw człowieka wyznaczonych orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu może wpłynąć bezpośrednio na jakość tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Dlatego jednym z pierwszych gości na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka była Justyna Chrzanowska - Pełnomocnik Ministra Sprawa Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Komisja miała zaszczyt gościć także dr Adama Bodnara Wiceprezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której zasługi w dziedzinie rozwijania kultury wolności i praw człowieka są szczególnie znaczące.

Reklama

Dobrym początkiem aktywności komisji był udział jej członków w zorganizowanej w dniu 27.03.2014 r. przez Sekcję Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego otwartej dyskusji panelowej „Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka” dotyczącej interakcji arbitrażu inwestycyjnego z reżimami ochrony praw człowieka oraz w zorganizowanej w dniu 12.04.2014 r. przez Naczelną Radę Adwokacką Konferencji pt.: Inność, Tolerancja, Uprzedzenia.

Komisja podejmuje szereg dalszych działań mających na celu właściwe i efektywne wypełnienie misji, która została jej powierzona przez samorząd radcowski.

r.pr Magdalena Witkowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka