Koszt zbycia palety powinien zwiększać wartość podstawy opodatkowania sprzedawanych wyrobów – tak orzekł NSA.
W rozpatrywanej sprawie chodziło o spółkę zajmującą się produkcją farb oraz produktów do ochrony i pielęgnacji drewna. Towary przez nią sprzedawane były opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT, tj. 23 proc. i 8 proc. Spółka, poza własnymi produktami, zbywała także palety wielokrotnego użytku. Były one traktowane jako odrębny towar wykazywany w osobnej pozycji na fakturze i opodatkowany stawką podstawową 23 proc. Firma argumentowała, że palety nie były niezbędne do sprzedaży wyrobów, gdyż nie musiały być one na nich umieszczane. Zbycie palet nie było więc szczególnie istotne dla pełnej realizacji dostawy.
W związku z powyższym spółka zwróciła się do fiskusa z zapytaniem, czy postępuje prawidłowo, nie wliczając wartości palet do podstawy opodatkowania sprzedawanych wyrobów. Powoływała się przy tym na art. 29a, a w szczególności ust. 6 i 11 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi pełną kwotę wynagrodzenia należną dostawcy, w tym także koszty dodatkowe, np. opakowań. Przy czym nie uwzględnia się ich, jeżeli dostawa produktów dokonywana była w opakowaniach zwrotnych, za które została pobrana kaucja. W ocenie firmy paleta nie stanowi opakowania, ponieważ jest to towar wielokrotnego użytku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidulanej z 4 listopada 2014 r. (sygn. IBPP1/443-755/14/MS) nie podzielił przekonania spółki. Izba wskazała, że sprzedaż palet była bezsprzecznie związana ze zbyciem wyrobów firmy, bo umożliwiła ich załadowanie, przewiezienie i składowanie. Bez znaczenia pozostaje fakt, że dostawa palet stanowiła czynność pomocniczą względem świadczenia głównego, czyli dostarczenia produktów. Zatem koszty palet powinny zwiększać podstawę opodatkowania z tytułu dostawy wyrobów i być opodatkowane tą samą stawką podatku VAT w myśl art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.
Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie. Jego sędziowie wyrokiem z 26 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 222/15) również nie zgodzili się ze stanowiskiem spółki. Zdaniem sądu, sprzedaż palet łącznie ze zbyciem towaru służy realizacji świadczenia głównego. Pomimo więc, że z ekonomicznego punktu widzenia sprzedaż samych palet jest możliwa, to na gruncie przepisów ustawy o VAT będzie to transakcja sztuczna, niemająca uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Ponadto fakt, że nie stanowi ona opakowania w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach, nie wyklucza, że jest to koszt dodatkowy w rozumieniu ustawy o VAT.
Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Skład orzekający przychylił się do stanowiska organu i sądu I instancji oraz potwierdził, że koszt zbycia palety powinien zwiększać wartość podstawy opodatkowania sprzedawanych wyrobów. W efekcie powinny one być opodatkowane tą samą stawką podatku VAT, co dostawa wyrobów.
Wyrok NSA z 25 sierpnia 2017 r. sygn. akt I FSK 1315/15.