Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej tego rodzaju spółek. W praktyce jednak występują problemy. Jak należy potraktować składnik majątku spółki dzielonej, który w planie podziału nie został przypisany żadnemu z podmiotów przejmujących?
Podział spółki może być dokonany przez przejęcie. Polega on na tym, że cały majątek spółki dzielonej jest rozdzielany między spółki przejmujące. W efekcie spółka dzielona przestaje istnieć. Zatem w planie podziału konieczny jest dokładny opis i podział składników (aktywów i pasywów) przypadających poszczególnym spółkom przejmującym. W zamian dotychczasowym wspólnikom spółki dzielonej przyznaje się udziały lub akcje spółek przejmujących. Dopuszczalny jest też podział przez wydzielenie. Polega na przeniesieniu jedynie części majątku spółki dzielonej na inną spółkę. Podział przez wydzielenie tym różni się od podziału przez przejęcie, że spółka dzielona nie traci bytu prawnego. Przedmiotem wydzielenia jest bowiem tylko część majątku spółki dzielonej.
Odpowiedź na pytanie, jak potraktować składnik majątku spółki dzielonej, który w planie podziału nie został przypisany żadnej spółce przejmującej, udzielił Sąd Najwyższy (SN) w wyroku z 23 marca 2017 r., sygn. akt I CSK 462/16. SN zwrócił uwagę, że specyfika podziału przez wydzielenie powoduje, że nie ma potrzeby, aby istniała reguła określająca los składników majątku należących do spółki dzielonej, które w planie podziału nie zostały nikomu przypisane. Składniki te, w tym zobowiązania, pozostają w spółce dzielonej, skoro zachowuje ona swój byt. Istota podziału przez wydzielenie polega na tym, że na spółki przejmujące przenoszona jest tylko ta część majątku spółki dzielonej, którą wprost określono w planie podziału.
W przypadku podziału przez wydzielenie konieczny jest dokładny opis i podział składników przypadających spółkom przejmującym. Oznacza to, że składniki majątku, w tym zobowiązania, które w planie podziału nie są przypisane spółkom przejmującym, pozostaną w spółce dzielonej. Ich więc też powinien dotyczyć plan podziału.
Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW