Stopniowo jest wprowadzanych coraz więcej możliwości dotyczących elektronicznego zawiązywania, rejestrowania czy zarządzania spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Na co jednak należy zwracać uwagę przy korzystaniu z tych udogodnień?
Osoby, które chcą zawrzeć prostą umowę spółki, ale trudno im spotkać się w jednym czasie i miejscu, mogą to zrobić, rejestrując się na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/). Tryb ten jest – co do zasady – prosty, wygodny i szybki. Jednak takie osoby powinny zdawać sobie sprawę z tego, że coraz częściej czas między złożeniem wniosku o rejestrację a pojawieniem się spółki w systemie KRS przekracza 24 godziny.
Jednocześnie warto pamiętać, że umowy spółek S24 już po rejestracji mogą być również zmieniane elektronicznie. Jednak zakres takich zmian jest ograniczony wzorcem umownym, określonym przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U z 2019 r. poz. 1483). Przykładowo, nie można w ten sposób wprowadzić do umowy postanowień o uprzywilejowaniu udziałów oraz zapisów dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany postanowień umowy spółki.
Od 3 września 2019 r. dopuszczalne jest także zdalne uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1543). Jednak, aby stworzyć wspólnikom możliwość uczestniczenia w zgromadzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wymagane jest dokonanie zmiany umowy spółki w formie notarialnej. Pamiętać też należy, że zdalne uczestnictwo w zgromadzeniu powinno być stosowane przy podejmowaniu decyzji w sprawach bieżących, prostych i tylko wtedy, gdy panuje zgoda. Jakiekolwiek spory między wspólnikami lub uchwały w sprawach osobowych, a więc co do zasady tajnie, nie powinny być – odpowiednio – rozstrzygane lub podejmowane przez zgromadzenie przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyeliminowane w ten sposób zostaną bowiem ewentualne zarzuty co do ważności uchwał.
Marta Rachubka, radca prawny, Patpol Legal