PE 25 lutego 2014 r. zaakceptował dokument przedstawiony przez Komisję Europejską (COM [2013] 161), zakładający reformę systemu znaków towarowych, w tym uproszczenie procedur rejestracyjnych.
Jednym z trudniejszych problemów, których dotyczy przyjęta regulacja, jest kwestia podrobionych towarów w tranzycie. Dotychczas przedsiębiorcy mogli polegać jedynie na interpretacji obowiązującego prawa, dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE zajmował się zagadnieniem m.in. w połączonych sprawach C-446/09 oraz C-495/09 (Philips/Nokia). Analizował wówczas m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, dotyczące działań organów celnych w odniesieniu do towarów, w przypadku których istniało podejrzenie o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej lub w przypadku których stwierdzono naruszenie takich praw.