Na kurs nauki jazdy można się zapisać do dowolnej szkoły, a egzamin zdać w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Jednak z wnioskiem o wydanie prawa jazdy (i wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę) oraz po odbiór dokumentu trzeba się stawić w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Czytelnicy skarżą się, że część urzędników traktuje to pojęcie jako tożsame z miejscem zameldowania i odsyła ich z kwitkiem.
W rezultacie, aby zostać kierowcą, ktoś może się szkolić np. w Warszawie (gdzie mieszka bez meldunku), jechać na egzamin do WORD w mniejszym mieście (licząc na to, że będzie łatwiejszy), ale z wnioskiem o wydanie oraz po odbiór dokumentu musi wybrać się do miasta, w którym jest zameldowany.
Tymczasem ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.) wskazuje tylko, że prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek i za opłatą. Milczy na temat właściwości miejscowej starosty.
Nie oznacza to jednak, że formalności związane z prawem jazdy można załatwić w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Z art. 21 ust. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego wynika bowiem, że sprawy należy załatwiać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Kodeks cywilny w art. 25 definiuje miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Mimo to są starostwa, które co do zasady nie wydają praw jazdy osobom zameldowanym na terenie innego powiatu. Są też takie, które żądają od takich osób potwierdzenia, że mimo innego meldunku faktycznie mieszkają na ich terenie.
– Osoby mające zameldowanie w innym miejscu powinny się tam ubiegać o wydanie prawa jazdy. Jeżeli zamieszkują na terenie Warszawy, to muszą to udowodnić, aby otrzymać w stolicy dokument – mówi Ewa Kowalewska z biura administracji i spraw obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. – Obowiązek meldunkowy nadal istnieje, w związku z tym osoba mieszkająca stale na terenie miasta musi przedstawić na to jakiś dowód, np. umowę najmu mieszkania lub o pracę. Jeśli ktoś z żaden sposób nie potrafi wykazać, że tu mieszka, wówczas musimy go odesłać do urzędu w jego miejscu zameldowania – dodaje.
Zdaniem Małgorzaty Kaniewskiej, dyrektor wydziału komunikacji i transportu w poznańskim starostwie, przepisy są jasne i nie powinny budzić kłopotów w praktyce. – Określony w rozporządzeniu wzór wniosku o wydanie prawa jazdy zawiera oświadczenie pod rygorami odpowiedzialności z art. 233 kodeksu karnego w kwestii określenia miejsca zamieszkania. Sprawdzeniu podlega prawidłowość wypełnienia wniosku oraz właściwość miejscowa organu w stosunku do zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Jest to generalna zasada, ale oczywiście w toku postępowania administracyjnego zdarzają się sytuacje, w których urzędnik może poprosić o wsparcie dokumentacyjne złożonego wniosku z trybie przewidzianym w k.p.a. – wyjaśnia Małgorzata Kaniewska.