Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu i Business Centre Club wydały wspólne oświadczenie ws. rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce: "Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur".

Wraz z nowym rokiem, dzięki nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, nastąpiła liberalizacja rynku pocztowego w Polsce. Zmiany dotyczą przede wszystkim lekkich przesyłek, o wadze nieprzekraczającej 50 gramów, na których dostarczanie Poczta Polska miała monopol do 1 stycznia br. Dzięki uwolnieniu rynku nadawcy przesyłek mogą swobodnie wybierać pośród wszystkich obecnych na rynku operatorów. Dotyczy to także organów administracji państwowej.

W ostatnim czasie dużo emocji budzi zmiana dostawcy przesyłek sądowych. Przetarg na świadczenie tych usług wygrała PGP. Napływają poważne sygnały, że Polska Grupa Pocztowa nie dostarcza przesyłek na czas lub w ogóle. Sądy skarżyły się, że jest mała liczba potwierdzeń odbioru wysyłanej przez sądy korespondencji, budzące wątpliwości miejsca odbioru sądowej poczty oraz niedochowywanie procedur jej dostarczania.

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu i Business Centre Club w sprawie rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce:

"Rynek usług pocztowych w Polsce podlega powolnej liberalizacji. Jest to ważny aspekt wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji Unii Europejskiej, ale również wyraz dążenia do umożliwienia prawidłowej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością pocztową. Rynek usług pocztowych w Polsce – nadzorowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wkroczył bowiem w kluczową fazę przemian systemowych, jakie zostały już zrealizowane w innych krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Szwecja czy Niemcy.

Jako reprezentanci środowisk przedsiębiorców – z uwagą śledzimy zmiany na rynku pocztowym w Polsce, w szczególności porządek funkcjonowania tej branży po wprowadzeniu nowej ustawy Prawo pocztowe, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. Popieramy dążenia do uwolnienia rynku usług pocztowych w Polsce oraz do swobodnego rozwoju działalności gospodarczej i likwidacji monopolistycznych barier.

Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur.

Kontraktu, co pragniemy mocno podkreślić, pozyskanego w drodze uczciwego i otwartego postępowania przetargowego, które – taką mamy nadzieję po spotkaniu z ministrem administracji i cyfryzacji – powinno być w przyszłości powtarzane również w odniesieniu do kolejnych kontraktów na obsługę jednostek sektora publicznego wykonywanych dotychczas wyłącznie przez Pocztę Polską.

Nasze szczególne wątpliwości budzi skala krytyki podjętej jeszcze przed uzyskaniem możliwości rzeczywistej oceny działalności prywatnych podmiotów w ramach kontraktu na obsługę sądów. Doceniamy innowacyjność prywatnych operatorów pocztowych i wyrażamy przekonanie, że może ona przynieść kolejne korzyści, zwłaszcza w obszarze dostępności placówek, zmiany systemowej rynku pocztowego w Polsce, jak również innowacyjnych rozwiązań. W szczególności podkreślić należy nowoczesne systemy informatyczne, które w istotny sposób mogą usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości i przyspieszyć przebieg postępowań sądowych. Dlatego wspieramy działania Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niezależnych Operatorów Pocztowych oraz firm w nim zrzeszonych, które od wielu lat są zaangażowane w budowanie konkurencyjnych wzorców i nowoczesnych zasad na polskim rynku pocztowym, wspierając jego konkurencyjność i pozytywnie wpływając na obniżanie poziomu cen usług pocztowych. Jesteśmy przekonani, że niewielkie błędy, które pojawiły się na początku realizacji kontraktu, zostały lub zostaną w krótkim czasie wyeliminowane i nie wpływają one na wysoką ocenę świadczonych usług.

Wyrażamy zaniepokojenie falą krytyki kwestionującej prawo podmiotu prywatnego do zabiegania o zamówienie publiczne, a tym samym podważającej prawo do konkurencji. Chcemy podkreślić skalę istotnych oszczędności, jakie Skarb Państwa odnotuje tylko na jednym zamówieniu – dzięki dopuszczeniu konkurencji ze strony firm prywatnych: 84,5 mln zł tytułem niższej ceny kontraktu oraz aż 93,5 mln z tytułu podatku VAT.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że ustawodawca powinien wypracować jasne i przejrzyste procedury doręczeń – zwłaszcza w aspekcie tych przepisów prawa, które wzajemnie się wykluczają i są przyczyną wielu utrudnień dla nadawców, operatorów pocztowych i odbiorców korespondencji. W szczególności wskazujemy tu na różne tryby awizacji, różne druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, różne druki awizo oraz różne zasady wydawania korespondencji awizowanej.

Równa konkurencja – w tym w ramach zamówień publicznych – jak również rzetelna ocena działalności to fundamentalne prawo przedsiębiorców działających w Polsce. Tym samym wszelkie podmioty i instytucje publiczne powinny odpowiedzialnie i rzeczowo oceniać zmiany zachodzące na rynku pocztowym w Polsce.