Kancelaria Prezydenta wniosła bowiem skargę kasacyjną na niekorzystny dla siebie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 lipca 2013r., sygn. akt II SA/Wa 596/13). Zaskarżyła go w całości. Zarzuciła mu, że sąd pierwszej instancji dokonał błędnej interpretacji przepisów. Jej zdaniem nie ma bowiem podstaw do tego, aby ujawniać publicznie dane osób, które zawarły z Kancelarią Prezydenta umowy na opracowanie opinii prawnych o zmianach systemu emerytalnego.
Sprawę zainicjowała w maju 2012 r. osoba prywatna. Poprosiła Kancelarię Prezydenta m.in. o skany umów, faktur lub rachunków dotyczących opracowania na zamówienie prezydenta opinii w sprawie OFE (chodzi o nowelizację z 2011 r., obniżającą składki na fundusze). Kancelaria Prezydenta RP przekazała dokumenty wraz z rachunkami za ich wykonanie. Nie ujawniła jednak danych osobowych autorów opinii, powołując się na ochronę ich prawa do prywatności. Obywatel nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Zwrócił się o ponowne rozpatrzenie sprawy. Szef Kancelarii Prezydenta RP w decyzji z 11 czerwca 2012 r. podtrzymał jednak decyzję. Obywatel zaskarżył ją więc do wojewódzkiego sądu administracyjnego i ten przyznał mu rację. Uznał, że dane osobowe autorów opinii o OFE nie podlegają szczególnej ochronie ze względu na prywatność tych osób. Podzielił też stanowisko Sądu Najwyższego, który w innej sprawie przesądził o jawności danych osób zawierających umowy ze stołecznym ratuszem (wyrok z 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12).
Kancelaria Prezydenta w skardze kasacyjnej do tego wyroku przekonuje, że zakres sprawy publicznej nie obejmuje danych osobowych osób fizycznych, które z podmiotem władzy publicznej zawarły umowę o dzieło i ze środków publicznych otrzymały wynagrodzenie. Nie można także uznać – przekonuje kancelaria – że autorzy opinii prawnych sporządzonych na potrzeby organów władzy publicznej włączyli się de facto w działalność publiczną i dlatego nie stosuje się wobec nich pełnej ochrony ich prywatności.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej. Kancelaria Prezydenta przekonuje, że jedną z tajemnic ustawowo chronionych jest także tajemnica danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 51 Konstytucji RP „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”.