Opłaty ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowej nie zależą jedynie od jej regulaminu. Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę w momencie ich ustalania będzie typ posiadanego przez nas prawa do lokalu. Czy jesteśmy zatem świadomi, jakimi opłatami możemy być obciążani przez wspólnotę?

Opłaty, które odprowadzamy regularnie na konto spółdzielni mieszkaniowej wynikają z jej statutu oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która różnicuje ponoszenie kosztów ze względu na posiadane prawo do lokalu.

Tak więc członkowie spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali wnoszą opłaty na pokrycie kosztów związanych z:

• eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
• eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Członkowie spółdzielni będący z kolei właścicielami lokali będą musieli przygotować się na opłaty związane z pokryciem kosztów:

• eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
• eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych,
• eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

Dodatkowo, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi, członkowie spółdzielni mogą zostać zobowiązani do uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię.

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni wnoszą natomiast opłaty na pokrycie kosztów związanych z:

• eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
• eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
• eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Mienie spółdzielni stanowią nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli oraz nieruchomości niezabudowane

Zaznaczyć należy, że jedynie właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni nie obciążają koszty utrzymania wszystkich nieruchomości będących mieniem spółdzielni. Oznacza to, że dopiero w momencie, gdy spółdzielnia zdecyduje się na wyodrębnienie lokali mieszkaniowych musi określić, które z nieruchomości przeznaczone zostaną do wspólnego korzystania.

Co do zasady opłaty muszą być przekazywane spółdzielni do 10. dnia miesiąca, jednakże statut może określić inny, późniejszy termin

Wymiana okien w bloku jest zgodna z prawem? >>

Podwyżka opłat? Możesz się odwołać

Każda zmiana wysokości opłat musi być uzasadniona pisemnie przez spółdzielnię, a informacje o niej należy przekazać co najmniej na trzy miesiące na przód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jeśli podwyżka dotyczy kosztów niezależnych od spółdzielni, zawiadomienie powinno trafić do nas co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

Możliwe jest ponadto kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat na drodze sądowej. Dokonać tego mogę członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni.

Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni