Znaczne kwoty zostaną przeznaczone na szkolenie pracowników oraz wzmocnienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych. Program zakłada ułatwianie wszystkim obywatelom faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także wspieranie ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu praw do obrony.

Zdaniem posła Tadeusza Zwiefki, planowane działania powinny zbliżyć do siebie systemy prawne poszczególnych państw. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze stosowanie prawa przez sądy w państwach członkowskich. „Sąd i sędzia krajowy to sąd i sędzia unijny, a prawo krajowe to już w zdecydowanej większości prawo unijne” - uważa poseł Zwiefka.

Dlatego szkolenie personelu dotyczące wiedzy o prawie unijnym oraz interpretacji przepisów jest zadaniem tak ważnym. Przyjęty program zakłada też zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie przestępstwom dokonywanym pod wpływem narkotyków.