Kolejna poprawka wprowadzona do konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku dotyczy kręgu osób, które mogą kandydować do Parlamentu. Pierwsza zmiana z 12 maja 2006 roku dotyczyła europejskiego nakazu aresztowania i weszła w życie 6 listopada 2006 r.

Europejski Nakaz Aresztowania-pierwsza zmiana

Zmiana brzmienia art.55 wprowadziła możliwość wydania obywatela polskiego, który dopuścił się przestępstwa poza granicami naszego kraju, innemu państwa na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Potrzeba zmiany powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie P 1/05 dotyczącej tzw. europejskiego nakazu aresztowania. W orzeczeniu tym Trybunał zakwestionował zgodność z Konstytucją art. 607t § 1 Kodeksu postępowania karnego w takim zakresie, w jakim dotyczył on obywateli polskich.

Kolejna nowelizacja

Senat w dniu 20 lipca 2009 roku przyjął kolejną nowelizację Konstytucji zgodnie z którą osoba skazana nie będzie mogła kandydować do Parlamentu RP. Nowela ta weszła w życie 21 października 2009 roku.

Za wprowadzeniem zmian do ustawy zasadniczej opowiedziało się 61 senatorów, 3 było przeciw, 16 się wstrzymało. W głosowaniu wzięło udział 80 senatorów.

Bezwzględna większość głosów

Zmiany w konstytucji są przyjmowane przez Senat bezwzględną większości głosów, co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna potrzebna do uchwalenia zmian wynosiła 41 głosów.

Kariera polityczna zamknięta dla skazanych

Nowela, której projekt przygotowała Platforma Obywatelska, wprowadza do art. 99 ustawy zasadniczej zapis, że "wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Takie zmiany oznaczają, że droga kariery parlamentarzysty będzie zamknięta dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (np. jazda pod wpływem alkoholu, oszustwa, pobicie).

Pozbawienie prawa kandydowania skazanych do Parlamentu nawet za najpoważniejsze przestępstwa ma mieć charakter czasowy i ustaje z chwilą upływu terminu zatarcia skazania.

Zmiany te zaczną obowiązywać w odniesieniu do posłów i senatorów następnej kadencji Parlamentu.

Dziennik Ustaw Nr 114, Poz.946, z dnia 2009-07-20KONSTYTUCJA RP USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Sergiej

Zobacz także:

Plany reformy wymiaru sprawiedliwości

Ambert Alert-Ułatwienie w poszukiwaniu dzieci