Trybunał uznał, że zakwestionowane przepisy uzależniające wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu znajdują się w akcie prawnym rangi ustawowej. Trybunał podkreślił, że kwestionowane przepisy art. 8a ust. 4a i ust. 4 b nie godzą w istotę własności i są zgodne z konstytucją.

Zobacz: TK: Ograniczenie odpowiedzialności operatora pocztowego zgodne z konstytucją

Ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest niezgodny z wynikającymi z art. 2 konstytucji zasadami ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz.

Zobacz: TK: Przeniesienie celników zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w ustawie zmieniającej mamy do czynienia z działaniem prawa wstecz. Zgodnie bowiem z artykułem 2 tej ustawy do spraw wszczętych a niezakończonych dotyczących ustalenia przez sąd, że podwyżka czynszu albo innych opłat za używanie lokalu jest niezasadna albo zasadna, lecz innej wysokości, stosuje się przepisy powyższej ustawy. Wynika z niej nakaz stosowania przepisów w stosunku do tzw. zamkniętego stanu faktycznego, który ukształtował się pod rządami przepisów wcześniej obowiązujących.

Zobacz: TK : Wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze

W opinii TK takiej regulacji nie usprawiedliwiają żadne inne wartości konstytucyjne ani szczególne okoliczności, w których zachodziłaby potrzeba pierwszeństwa innej wartości chronionej lub znajdującej oparcie w konstytucji.

Dlatego Trybunał stwierdził, że art. 2 ustawy zmieniającej narusza tym samym bardziej ogólną zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Źródło:TK

Zobacz także:

TK: Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru niekonstytucyjna

TK: Surowość kary orzekanej wobec prawników w postępowaniu lustracyjnym niekonstytucyjna