Dzisiaj nastąpi otwarcie VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Porządek obrad przewiduje uchwalenie niezwykle znaczących uchwał, nie tylko ważnych dla tej korporacji, ale także dotyczących klientów korzystających z pomocy prawnej. Zjazd zajmie się zmianą zasad etyki zawodu radcy prawnego, odniesie się do kwestii uregulowania ustawowego i dostępu do pomocy prawnej w Polsce, oceni dotychczasowe regulacje w sprawach aplikacji, wreszcie będzie postulować połączenie dwóch korporacji: adwokackiej i radcowskiej w jeden zawód.

Ponadto zajdą zmiany w kierownictwie Krajowej Rady: miejsce konserwatywnego prezesa Zenona Klatki z Katowic zajmie, według rozmówców kuluarowych, dynamiczny obecny zastępca prezesa Maciej Bobrowicz z Zielonej Góry.

Połączenie korporacji

Radcowie przedstawią założenia do nowej ustawy o adwokaturze i radcach prawnych, w których przewidują stopniowe połączenie dwóch korporacji. Potrzebne są przepisy przejściowe dla uregulowania spraw majątkowych, podziału głosów w radzie, tak by większość radcowska nie mogła przegłosowywać mniejszości adwokackiej, a także powinien być wprowadzony termin, do którego radcowie muszą się doszkolić w zakresie prowadzenia spraw karnych.

- Nie będziemy wywierać presji na adwokaturę, zwłaszcza że nasz apel o połączenie z marca tego roku spotkał się z bardzo chłodnym odbiorem - mówi Włodzimierz Lewandowski, sekretarz Krajowej Rady.

- Natomiast dla klientów nie ma znaczenia, kto ich obsługuje - radca czy adwokat. Argument o zależności radców prawnych od pracodawców jest chybiony. Jesteśmy tak samo niezależnymi profesionalistami jak adwokaci - dodaje radca prawny Lewandowski.

Sądownictwo dyscyplinarne

Zjazd wypowie się zdecydowanie przeciwko upaństwowieniu sądownictwa dyscyplinarnego.

Za godzące w niezawisłość zawodów zaufania publicznego uznaje bowiem odbieranie samorządowi wpływu na kształtowanie zasad aplikacji i egzaminu radcowskiego. Zagrożeniem dla samorządności jest też wprowadzanie nowych zawodów prawniczych, posiadających uprawnienia radcowskie i adwokackie, ale uzależnione od ministra sprawiedliwości. Radcowie mają wyrazić także stanowczy protest przeciwko zmianie art. 17 Konstytucji RP, który mówi o samorządach zawodowych reprezentujących zawody zaufania publicznego.

Droga do zawodu

Należy spodziewać się też krytyki dotychczasowych poczynań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Niesłusznie ograniczono samorząd, pozostawiając mu tylko obowiązek organizowania i prowadzenia aplikacji, przy ograniczeniu wpływu na nabór na aplikację. Niedobrze się stało, że obniżono wymagania dla kandydatów na aplikację. Przyjmowanie kandydatów, którzy zaledwie wypełnili test, stanowi - zdaniem radców - odstąpienie od sprawdzenia profesjonalnych umiejętności. Co więcej, ustalanie opłat rocznych za aplikację nie odpowiada rzeczywistym jej kosztom.

Zjazd jednocześnie widzi potrzebę zmian w dotychczasowym modelu aplikacji - podkreśla Maciej Bobrowicz, wiceprezes Krajowej Rady. - Szkolenie powinno być skrócone, mniej teoretyczne, bardziej praktyczne, odbywające się w kancelariach, zorganizowanie symulacji rozpraw, zajęcia z erystyki itp. Egzamin radcowski powinien być prowadzony wyłącznie przez samorząd radcowski we współpracy z adwokatami i udziałem przedstawicieli ministra sprawiedliwości.

Zmiany w kodeksie etycznym

Tu szykuje się rewolucja. Zjazd chce zakazać radcom udziału w rankingach prawniczych i informowania o zajętych w nich miejscach. Wyraźnie zakazane będzie też sponsorowanie, chyba że wyrazi na to zgodę samorząd w odrębnej uchwale.

Projekt kodeksu etyki zakłada możliwość informowania klientów o działalności zawodowej, zwłaszcza specjalizacji, tzw. preferowany zakres praktyki zawodowej. Nie będzie to jednak informowanie nieograniczone, gdyż zakaże się informowania o działalności, które jest sprzeczne z godnością zawodu i dobrymi obyczajami oraz niezgodne z rzeczywistością i wprowadzające w błąd.

Zjazd chce wprowadzić też bezwzględny obowiązek samokształcenia dla radców.

PROJEKT NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W KODEKSIE ETYCZNYM

Informacje, które może podawać radca:

  • imię, nazwisko, zdjęcie, życiorys, tytuły naukowe, kwalifikacje, doświadczenie, języki obce, zakres praktyki
  • logo Krajowej Izby, zasady kształtowania wynagrodzenia, stałą współpracę z innymi prawnikami, wysokość posiadanego ubezpieczenia OC, gwarancje usługowe
  • inną działalność radcy prawnego, o ile jest ona przydatna klientom

Zakazane będzie:

  • wprowadzanie w błąd
  • stosowanie nacisków, narzucanie się, naruszanie spokoju klienta
  • informowanie o klientach, chyba że wyrazili na to zgodę
  • udział w rankingach prawniczych
  • sponsorowanie

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl