Komisja egzaminacyjna uchwałą z 21 września 2008 roku ustaliła wynik kandydata zdającego egzamin w roku 2008 na 187 punktów, skutkiem czego zabrakło mu 3 do osiągnięcia pułapu zdawalności. Zdecydował się w związku z tym na podważenie w zaskarżeniu uchwały tych pytań, które jego zdaniem wprowadzały w błąd i budziły wątpliwości: 199, 98, 99, 100, 103, 206, 74, 115, 134, 187, a także tych, które wykraczały poza zakres materiału: 216, 217, 219.

Decyzją z 24 marca 2009 roku Minister Sprawiedliwości utrzymał w mocy uchwałę komisji egzaminacyjnej. Skarżący zdecydował się na skierowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi o uchylenie decyzji. Podnosił w niej, iż organ odwoławczy nie ustosunkował się do wątpliwości dotyczących pytania 206, a także do zarzutów o wykroczeniu pytań poza zakres przedmiotowy egzaminu – chodziło zwłaszcza o przepisy prawa podatkowego, których nie było w spisie. Podnosił też fakt, że doszło do naruszenia materialnego art. 331 ust. 3 i art. 339 ustawy o radcach prawnych.

Minister Sprawiedliwości wnosił o oddalenie skargi podkreślając bezzasadność zarzutów, gdyż w jego opinii ustosunkował się szczegółowo do poszczególnych argumentów.

W wyroku z dnia 8 października 2009 roku WSA oddalił skargę. W opinii sądu tylko jedno z wymienionych przez skarżącego pytań – nr 100 było wadliwe, gdyż odpowiedź nie wynika z przepisów prawa, lecz z doktryny i orzecznictwa, a tego rodzaju pytanie nie powinno pojawiać się na egzaminie na aplikację. Wobec pozostałych zarzutów sąd stwierdził, że organ prawidłowo ustosunkował się do wątpliwości skarżącego wskazując przepisy, które zawierały odpowiedzi. Z kolei pytania dotyczące prawa podatkowego wg sądu stanowią część prawa finansowego, co tym samym włącza je w zakres obowiązującego materiału. Co do pyt. 216, 217, 219 sąd orzekł, iż jest to poza jego uprawnieniami, by stwierdzić, czy kandydat na aplikanta radcowskiego powinien znać na nie odpowiedzi.

Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygn. Akt. VI SA/Wa 1020/09Emilia Amielanczyk

Zobacz także:

WSA: Nieprzydatność do zawodu przesądza o skreśleniu z listy aplikantów

WSA: Niejednoznaczne pytania w egzaminach na aplikacje