Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas ostatniego w trakcie polskiej prezydencji, posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, podkreślił, iż w czasie polskiego przewodnictwa udało się zrealizować większość z założonych priorytetów w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Zobacz: Pozytywna ocena przygotowania Polski do Prezydencji

Ochrona praw ofiar przestępstw

Prace nad poprawą sytuacji ofiar stanowiły jeden z priorytetów polskiej prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Po wejściu w życie dyrektywy osoba, która padnie ofiara przestępstwa, niezależnie od tego gdzie na terenie UE się znajdzie, będzie miała prawo do wsparcia od organów wymiaru sprawiedliwości, takiego jak np.: dostęp do informacji o przysługujących prawach oraz o sprawie, zwrot kosztów udziału w postępowaniu, zaskarżenia decyzji kończących postępowanie, ochrony w trakcie postępowania karnego.

Zobacz: Prawny aspekt polskiej Prezydencji w UE

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych

Polskiej prezydencji udało się zakończyć negocjacje dotyczące projektu dyrektywy w sprawie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych. Wcześniej, węgierskiej prezydencji, udało się osiągnąć częściowe porozumienie co do tekstu. Polska prezydencja domknęła negocjacje, kończąc prace nad rozdziałami dyrektywy dotyczącymi specjalnych środków dochodzeniowych.

Zgodnie z procedurą projekt zostanie teraz przekazany do uzgodnień z Parlamentem Europejskim.

Przyjęty właśnie przez Radę projekt upraszcza obowiązujące zasady w zakresie gromadzenia dowodów – wszystkie przepisy będą w jednym akcie prawnym.

Dyrektywa wprowadzając jednolite reguły współpracy bezpośrednio pomiędzy organami oraz obejmując prawie wszystkie środki dowodowe.

Zobacz: MS: Europejski Certyfikat Spadkowy jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE

Dyrektywa w sprawie prawa do adwokata

Polska prezydencja prowadziła również intensywne prace nad dyrektywą w sprawie dostępu do adwokata. Dyrektywa zapewni prawo do skorzystania z zawodowego obrońcy z chwilą postawiania zarzutów lub zatrzymania.

Podczas posiedzenia Rady prezydencja przedstawiła raport, w którym podsumowała dotychczasowe negocjacje nad dyrektywą, w tym kompromisowe rozwiązania, które powinny ułatwić prezydencji duńskiej dalsze prace nad projektem.

Zobacz: Działania w zakresie prawa podczas polskiej Prezydencji w UE

Rozporządzenie w sprawie dziedziczenia

Polskiej prezydencji udało się uzgodnić przepisy projektu rozporządzenia w sprawie dziedziczenia. Negocjacje nad tym instrumentem trwają od 2009 r.

Dzięki rozporządzeniu załatwianie spraw spadkowych, w których występuje jakiś element zagraniczny, np. majątek spadkowy położony jest w kilku państwach, będzie prostsze i szybsze.

Ponadto, rozporządzenie wprowadzi tzw. Europejskie Zaświadczenie Spadkowe, czyli jednolity w skali całej UE dokument, który ułatwi spadkobiercom wykazanie ich praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich UE.

Zobacz: MS:Ochrona praw obywateli UE jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji

Rozporządzenie dotyczące rewizji Brukseli I

Innym niezwykle istotnym dokumentem z zakresu prawa cywilnego dyskutowanym przez Radę był projekt rozporządzenia dotyczącego rewizji Brukseli I.

Najważniejszym celem tego projektu jest zniesienie dodatkowej procedury pośredniej, którą musi przejść każde zagraniczne orzeczenie, aby mogło być skierowane do wykonania w danym państwie.

Polskiej prezydencji udało się znaleźć rozwiązanie, które umożliwia zniesienie w/w procedury exequatur, a jednocześnie zapewnia dłużnikowi niezbędną ochronę jego praw. Polega ono na tym, że dłużnik będzie mógł w dalszym ciągu ubiegać się o odmowę wykonania zagranicznego orzeczenia, ale dopiero po wszczęciu egzekucji na wniosek wierzyciela.

Polski kompromis, stanowiący realizację jednego z głównych postulatów tzw. Programu Sztokholmskiego, został zaakceptowany przez ogół państw członkowskich i Komisję. Wiemy również, że może liczyć na poparcie Parlamentu Europejskiego.

Zobacz: Priorytety Prezydencji w sprawach karnych

Rozporządzenie w sprawie sprzedaży

Ponadto, prezydencja przedstawiła informację nt. stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie sprzedaży.

Celem projektu jest stworzenie kompletnej europejskiej regulacji dotyczącej sprzedaży transgranicznej, która stanowiłaby alternatywę dla krajowych systemów prawnych regulujących umowę sprzedaży, tzn. mogłaby być swobodnie wybrana przez zainteresowane strony zamiast systemu prawa krajowego.

Zasady dokonywania transakcji będą jednolite i przejrzyste dla wszystkich przedsiębiorców i konsumentów w ramach UE, dzięki czemu sprzedawcy nie będą obawiać się przeprowadzać transakcje z konsumentami z innych państw członkowskich.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Posiedzenie Rady Ministrów Sprawiedliwości UE

Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE