Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki badania rynku PPP, z którego wynika, że klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprzyjający, a regulacje prawne nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju tej formuły w Polsce.

„Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” to nie tylko opis obecnej sytuacji rynku PPP, ale przede wszystkim ocena potencjału rozwoju takiej formy współpracy między instytucjami publicznymi, a przedsiębiorstwami.

Z badania wynika, że około 33 procent instytucji publicznych rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP. Największe zainteresowanie deklarują miasta na prawach powiatu: aż 78 procent jednostek rozważało taką współpracę. Tam też projekty PPP są najczęściej realizowane. Dzieje się tak dzięki świadomej polityce samorządów lokalnych, które celowo wybierają inwestycje, możliwe do realizacji w tej formule- wynika z raportu.

Z analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika także, że wiedza na temat PPP jest znacząco większa w jednostkach publicznych niż wśród podmiotów prywatnych. Tylko 15 procent przedsiębiorców określiło swój poziom wiedzy o PPP jako wysoki. Informacje na temat tej formy współpracy czerpią zwykle z artykułów w prasie ogólnej i z innych mediów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zaangażują się już w projekt dość szybko adaptują się do wymagań państwowych zleceniodawców. Bazując na wynikach z badania PARP, można określić potencjał rozwoju PPP w Polsce jako wysoki.

Zobacz: Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Raport podsumowujący badania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce wskazuje także na bariery w upowszechnianiu PPP, m.in.: niechęć społeczna do działań na styku publiczno-prywatnym, hierarchiczna struktura organizacyjna instytucji publicznych nieadekwatna do wymagań specyficznego trybu pracy przy projekcie PPP, negatywne stereotypy i brak zaufania między sektorem publicznym a prywatnym. Poważną przeszkodą jest także brak unormowań prawnych procedury przygotowania i realizacji projektów PPP. Zdaniem autorów publikacji istotne jest zatem podjęcie jak najszybciej działań, które doprowadziłyby do zniwelowania lub zminimalizowania zidentyfikowanych barier.

Zobacz: Co z infrastrukturą sportową po EURO?

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują kilka płaszczyzn, na których powinny zostać wprowadzone zmiany, w celu rozpowszechniania działań PPP w Polsce. Proponuje się opracowanie rządowej, długofalowej polityki stosowania PPP oraz strategii implementacji tej formuły do polskich warunków. Zaleca się także uregulowanie i standaryzację rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem PPP. Inną ważną kwestią jest konieczność wprowadzenia i koordynacji szkoleń na temat zasad działania partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Zobacz także:

Unijne pieniądze na dofinansowanie przedszkoli

PPP niedostatecznie wykorzystane w sporcie, rekreacji i turystyce