Zgodnie z ustawą nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego -spółką Gaz-System, będzie sprawował minister gospodarki, a nie jak obecnie minister skarbu państwa.

Dodatkowo posłowie przyjęli rozwiązania wspierające osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z przegłosowaną ustawą tzw. odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, czyli otrzymujący dodatek mieszkaniowy, będą mogli wystąpić do gminy o przyznanie tzw. dodatku energetycznego, który obniży wysokość płaconych przez nich rachunków za prąd.

Istotną zmianą jest także wprowadzenie obowiązku sprzedaży przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych (tzw. oblig gazowy). Docelowo, tj. od 1 lipca 2014 r., ma to być nie mniej niż 70 proc.

Projekt wprowadza także kadencyjność Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ich kadencje mają trwać 5 lat. Ponadto zgodnie z uchwaloną ustawą prezes URE będzie powoływany samodzielnie przez premiera.

Ustawa nakłada też na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania konsumentom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów oraz nakazuje zawrzeć w umowie takie informacje, jak m.in. okres jej obowiązywania i warunki jej rozwiązania, a także informacje o możliwości otrzymania pomocy w przypadku awarii oraz o miejscu i sposobie, w jaki konsument może się zapoznać z obowiązującymi taryfami.

Jednocześnie uchwalone przepisy określają zasady ustalania krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wprowadzają również sądy polubowne przy Inspekcji Handlowej.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Dostawcy gazu stosują praktyki niezgodne z prawem