Od 1 stycznia 2012 roku w życie wchodzą przepisy, zmieniające sposób orzekania obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Zgodnie z nowym brzmieniem, sąd może orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zobacz: Mieszkańcy miast gospodarzy Euro 2012 uprzywilejowani

Sprzedaż alkoholu

Przepisy dotyczące sprzedaży i podawania niskoprocentowych napojów alkoholowych podczas imprez masowych zaczną obowiązywać od 13 stycznia 2012 r., czyli po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Osoby uczestniczące w imprezie masowej będą mogły kupić jedynie napoje o niskiej zawartości alkoholu czyli nie większej niż 3,5 proc. zawartości.

Niskoprocentowe napoje alkoholowe będzie można podawać jedynie w opakowaniach, które nie stwarzają zagrożenia. Niedozwolone więc będą opakowania wykonane m.in. ze szkła, metalu, czy tworzyw sztucznych. Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5 proc. nie będą również sprzedawane, ani podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka.

Dotychczas przepisy prawa całkowicie zabraniały podawania, sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych na imprezach masowych. Nadal uczestnicy imprezy masowej nie będą mogli wnosić własnych napojów alkoholowych.

Zobacz: MG: Unia podejmuje walkę z podróbkami

Zakaz stadionowy

Od 13 stycznia 2012 r. rozszerzony zostanie zakres obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych.

Wojewoda przerwie imprezę

Wojewoda będzie mógł natychmiast przerwać imprezę masową, w sytuacji gdy jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Zaostrzone sankcje karne

Zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Od 13 stycznia 2012 roku w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł.

Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania.

Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 tys. zł podlegać będzie również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie.

Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

MS: Stop stadionowym chuliganom

Biometryczna identyfikacja kibiców nie na Euro 2012