Wycofa się senior...

Aby skutecznie odstąpić od umowy, będzie musiał złożyć oświadczenie według wzoru, jaki otrzymał przy jej zawieraniu. Wystarczy, że wyśle je przed upływem trzydziestodniowego terminu. Jednak w ciągu kolejnych 30 dni będzie musiał zwrócić pobrany kredyt wraz z odsetkami naliczonymi od dnia udostępnienia mu środków. Instytucja kredytująca nie będzie mogła żądać od niego żadnych dodatkowych opłat, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów, jakie w wyniku wykonania umowy poniosła na rzecz organów administracji oraz opłat notarialnych.
Jednak również po wyznaczonych 30 dniach od zawarcia umowy senior ma prawo w każdym czasie wycofać się z umowy, spłacając zaciągnięty odwrócony kredyt hipoteczny, czyli faktycznie pobraną kwotę. O zamiarze dokonania takiego rozliczenia musi poinformować instytucję kredytującą, która wstrzyma dalszą wypłatę pieniędzy, i spłacić pobraną kwotę wraz z oprocentowaniem i opłatami za okres, w którym dysponował środkami. Natomiast nie będzie miał obowiązku uiszczać odsetek i prowizji przewidzianych do uregulowania za okres po spłacie kredytu, ani też dodatkowej prowizji z tytułu dodatkowej spłaty.

...lub spadkobiercy

Kredyt wraz z odsetkami i innymi kosztami mogą spłacić też spadkobiercy już po śmierci kredytobiorcy. Powinni to zrobić w ciągu 12 miesięcy od otwarcia spadku albo przynajmniej w tym czasie zobowiązać się do uregulowania należności. Aby umożliwić skorzystanie z przysługujących im praw, kredytodawca musi poinformować o możliwości spłaty kredytu, i to dwukrotnie, zamieszczając ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz informację na stronie internetowej. Wskaże tam m.in. dane kredytobiorcy oraz termin, w którym można spłacić kredyt. Oprócz tego musi też zawiadomić znanych sobie spadkobierców o możliwości spłaty lub obowiązku przeniesienia prawa do zadłużonej nieruchomości.
– Bezpośrednie poinformowanie wszystkich spadkobierców w praktyce może być niemożliwe, ponieważ nie zawsze senior informuje kredytodawcę o swoich spadkobiercach, a w dodatku krąg tych osób nieustannie się zmienia – ocenia adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.
Gdy kredytobiorcy nie będą zainteresowani dokonaniem spłaty, instytucja kredytująca po upływie terminów przewidzianych w ustawie wystąpi do sądu spadku o powołanie kuratora w celu przeniesienia na nią prawa do nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie spłaty odwróconego kredytu.
Takie propozycje przyjął rząd, akceptując wczoraj założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jak i propozycję uregulowania instytucji dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (renta dożywotnia).