W orzeczeniu Trybunał zastrzegł, iż niezgodne z prawem są zapisy umowne, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienia. Nie jest istotne czy opóźnienie jest skutkiem wystąpienia siły wyższej definiowaną jako nadzwyczajne okoliczności, których nie można ani przewidzieć, ani uniknąć.

Zdarzenia, które odpowiadają znamionom siły wyższej najczęściej związane są z występującymi warunkami atmosferycznymi (np. burza).

Kwestia poruszana w wyroku przez Trybunał dotyczy jedynie odszkodowania, które pokryć ma część ceny biletu. Nie istnieje natomiast obowiązek przewoźnika do naprawienia szkody (w przypadku wystąpienia siły wyższej) powstałej w skutek odwołania bądź opóźnienia pociągu.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt C 509/11