Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje niepochlebną opinię wobec nowej wersji prawa o prokuraturze, którą przedstawił Marek Biernacki, minister sprawiedliwości. „Rada zajmuje konsekwentnie krytyczne stanowisko wobec koncepcji ustalania przez organ wykonawczy, jakim jest Rada Ministrów, zasad polityki karnej” – czytamy w stanowisku KRS.
Jej zdaniem zasada niezależności prokuratora generalnego i podległych mu śledczych ulegnie osłabieniu, gdy władza wykonawcza będzie ustalała zasady polityki karnej.
Ponadto zdaniem KRS forsowanie przez projektodawcę pomysłu wyposażenia ministra sprawiedliwości w uprawnienie do wnoszenia kasacji stanowiłoby podważenie zasady podziału i równoważenia się władz w demokratycznym państwie prawa. Byłoby także przykładem na brak respektowania rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. „Taka ocena proponowanej kompetencji ministra sprawiedliwości jest tym bardziej uzasadniona, że sprawuje on de facto i de iure polityczny nadzór nad podległym mu resortem” – dodaje KRS.
Rada zwraca także uwagę, iż ministerstwo w swoim projekcie w sposób nieuzasadniony różnicuje sędziów i prokuratorów w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Przyznaje bowiem tym drugim prawo do wniesienia kasacji od wyroku sądu dyscyplinarnego drugiej instancji. W przypadku sędziów takie uprawnienie zostało zaś wyraźnie wyłączone.
W swojej opinii KRS niepokoi się również pomysłem przekazania spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu sądów wojskowych ministrowi obrony narodowej. Proponowane przepisy sprowadzają bowiem – zdaniem rady – rolę prezesa sądu wojskowego do roli podmiotu przekazującego informacje potrzebne do sporządzenia projektu planu finansowego. Z kolei sam plan finansowy miałby być tworzony przez kierownika jednostki finansującej działalność sądu wojskowego, a następnie przekazywany przez ministra obrony narodowej do zaopiniowania KRS. „Takie rozwiązanie budzi wątpliwości natury konstytucyjnej zarówno w zakresie naruszenia zasady niezależności sądów, jak również kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa” – ocenia Rada.
Co do zasady bowiem uprawnienie przygotowywania projektu planu należy do organów sądów, a nie organów władzy wykonawczej. Dlatego KRS chce, aby kompetencje w zakresie konstruowania planu finansowego pozostawić prezesom sądów wojskowych, a wyeliminować w tym procesie udział ministra sprawiedliwości. W praktyce prezesi sądów wojskowych bezpośrednio przedstawialiby do zaopiniowania plan finansowy Krajowej Radzie Sądownictwa, a dopiero po zaopiniowaniu przez radę plan przedkładany byłyby ministrowi obrony narodowej. Takie rozwiązanie nie budziłoby wątpliwości co do konstytucyjności reguł – przekonuje KRS.
Dzisiaj prokurator generalny sporządza coroczne sprawozdanie z działalności, które – po zaopiniowaniu przez ministra sprawiedliwości – trafia do prezesa Rady Ministrów. Premier może nie przyjąć sprawozdania i na tej podstawie wnioskować do Sejmu o odwołanie PG