Mieszkam razem z matką pobierającą niewielką emeryturę. Niedawno straciłam stałą pracę (zarabiam tylko dorywczo) i mamy problem z regularnym płaceniem za mieszkanie. Dostajemy też niewielkie pieniądze z opieki społecznej – czy muszę je dodać do dochodu, starając się o dodatek? – pyta pani Maria.
Dochód to wszelkie przychody (zwykle wynagrodzenie za pracę) po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Nie wlicza się do niego zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze z pomocy społecznej. Dotyczy to również jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), dodatku z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych i dodatku mieszkaniowego.
Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać określone kryteria. Oprócz odpowiedniej wielkości mieszkania, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 125 proc. najniższej emerytury (od 1 marca to 831,15 zł), a więc 1038,94 zł. Jeśli o dodatek występuje osoba samotna, kryterium dochodowe jest nieco wyższe i wynosi 175 proc. tej emerytury, czyli 1454,51 zł. Pod uwagę brany jest dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Nieco wyższy dochód nie pozbawia szansy na otrzymanie świadczenia, ale pod warunkiem, że nadwyżka nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. Wtedy obniża się go o tę kwotę.
Dodatek mieszkaniowy z zasady nie pokrywa całości kosztów utrzymania mieszkania. Jest tylko dopłatą. Co najmniej 30 proc. trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. Nie jest też wypłacany do ręki, ale przelewany na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za mieszkanie. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w gminie, a przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Oprócz dokumentów potwierdzających dochody gmina ma prawo żądać złożenia oświadczeń majątkowych, przez wszystkich dorosłych członków gospodarstwa domowego (zawierających w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości a także zasobów pieniężnych), może przeprowadzić wywiad środowiskowy, oceniając stan majątkowy wnioskującego.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego (ogłaszanego przez prezesa GUS).

Podstawa prawna
Art. 3–4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.).