Złożenie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce (Poczty Polskiej) jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Po wejściu w życie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego taki sam skutek będzie miało wysłanie pisma w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Uchwaloną przez Sejm nowelizacją zajmie się dzisiaj Senat i – najpewniej – przyjmie ją bez poprawek.
Nowela ogranicza też obowiązek wskazywania pełnomocnika dla doręczeń jedynie do przypadków, gdy strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem UE, i nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w Polsce. Takie ograniczenia nie będą już dotyczyły mieszkańców UE.
– Ma to znaczenie przede wszystkim dla strony postępowania występującej bez profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Gdy przebywa na terenie UE, wszelkie pisma sądowe zostaną jej doręczone bez pośrednictwa osób trzecich, tj. dotychczasowego pełnomocnika do doręczeń – tłumaczy radca prawny Lech Obara z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.
Jego zdaniem spowoduje to, że w relacjach wewnątrz Unii konieczne będą efektywne doręczenia, zarówno wówczas gdy będzie to pierwsze doręczenie, jak też kolejne w toku postępowania.
– Zgodnie z dotychczas obowiązującą regulacją, w każdym wypadku, w którym stroną procesu była osoba zagraniczna, miała obowiązek ustanowić zamieszkałego w Polsce pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy lub przynajmniej do odbioru pism sądowych. W przeciwnym razie przeznaczoną dla niej korespondencję sąd pozostawiał w aktach z takim skutkiem, jakby została rzeczywiście doręczona. Po wejściu w życie nowelizacji osoby z państw członkowskich Unii będą zaś traktowane na równi z podmiotami krajowymi i w razie braku pełnomocnika sąd doręczy im pismo bezpośrednio – tłumaczy adwokat Roman Nowosielski z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy.
– Oprócz poprawy przejrzystości i szybkości postępowań sądowych toczących się z udziałem takich osób kolejnym korzystnym skutkiem nowelizacji będzie usunięcie sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym, zakazującym dyskryminacji ze względu na przynależność państwową – dodaje adwokat.
Etap legislacyjny
Ustawa przed głosowaniem w Senacie