W razie eksmisji z lokalu prywatnego lokator jest w znacznie gorszej sytuacji niż wówczas, gdy zajmuje mieszkanie znajdujące się w publicznym zasobie. Nie ma bowiem prawa do lokalu socjalnego – zauważa rzecznik praw obywatelskich. Taki brak ochrony nie dotyczy jedynie osób użytkujących mieszkania spółdzielcze i TBS.
Gdy eksmitowanemu bez prawa do lokalu socjalnego nie przysługuje tytuł prawny do innego, w którym mógłby zamieszkać, a gmina nie ma pomieszczeń tymczasowych, to po sześciomiesięcznym okresie oczekiwania komornik ma obowiązek usunąć dłużnika do noclegowni czy schroniska.
Taka procedura obowiązuje bez względu na osobę dłużnika i sytuację, w jakiej się on znajduje. Gdy jednak w rodzinie są dzieci, wówczas komornik powinien się zwrócić do sądu o umieszczenie ich w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w instytucjonalnej pieczy zastępczej.