Izba wyższa parlamentu wprowadziła podczas ostatniego głosowania 173 poprawki do ustawy deregulującej pierwszą transzę zawodów.
Senat 75 głosami za i tylko jednym głosem przeciw zdecydował się poprzeć poprawkę Jana Marii Jackowskiego (PiS), zgodnie z którą umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymagać ma formy pisemnej pod rygorem nieważności. To istotne novum, jeśli weźmie się pod uwagę kształt projektu, jaki wyszedł z Sejmu, w którym postanowiono wykreślić z poziomu ustawy wszystkie zapisy dotyczące pośrednictwa.
Zgodnie z senackimi zmianami pośrednik w obrocie nieruchomościami podlegać ma również obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Takiemu obowiązkowi ma również podlegać, gdy czynności pośrednicze wykonywać będzie przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem. Obowiązkowe OC ma opłacać także zarządca nieruchomości.
Ważniejsze zmiany dotknęły również taksówkarzy. Senat 52 głosami za i 24 przeciw postanowił przychylić się do propozycji Stanisława Jurcewicza (PO). Zgodnie z nimi rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego szkolenia zakończonego egzaminem. Ten potwierdzi jego znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego.
Etap legislacyjny
Po poprawkach Senatu