Izba wyższa parlamentu wprowadziła podczas ostatniego głosowania 173 poprawki do ustawy deregulującej pierwszą transzę zawodów.
Senat 75 głosami za i tylko jednym głosem przeciw zdecydował się poprzeć poprawkę Jana Marii Jackowskiego (PiS), zgodnie z którą umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymagać ma formy pisemnej pod rygorem nieważności. To istotne novum, jeśli weźmie się pod uwagę kształt projektu, jaki wyszedł z Sejmu, w którym postanowiono wykreślić z poziomu ustawy wszystkie zapisy dotyczące pośrednictwa.
Zgodnie z senackimi zmianami pośrednik w obrocie nieruchomościami podlegać ma również obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Takiemu obowiązkowi ma również podlegać, gdy czynności pośrednicze wykonywać będzie przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem. Obowiązkowe OC ma opłacać także zarządca nieruchomości.