Kwiecień pod względem zmian w prawie należał do spokojnych okresów, niemniej jednak wiele ustaw zostało dopiero co uchwalonych przez Sejm lub zajął się nimi Senat. Dotyczy to m in. deregulacji czy możliwości przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy w mniejszych miastach.

Zmiany VAT

W dniu 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35).

Nowelizacja wprowadziła wiele zmian porządkujących (dostosowujących przepisy krajowe do regulacji unijnych). Niektóre zmiany:

- z 8 do 23 proc. wzrośnie stawka na popularne napoje mleczno-kawowe podawane w lokalach gastronomicznych;

- umożliwienie podatnikom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, w określonych sytuacjach ustanowienie przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnika VAT czynnego;

- uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Nowe zasady zawiadamiania banku o zajęciu konta

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego (Dz. U. poz. 458) określa zakres danych umieszczanych w zawiadomieniu o wstrzymaniu wypłat z rachunku.

Muszą znaleźć się w nim dane dłużnika:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;

- oznaczenie rachunku bankowego obejmującego zajęty wkład oszczędnościowy oraz wystawionego na ten wkład dowodu imiennego;

- pouczenie o wstrzymaniu wypłat z zajętego wkładu oszczędnościowego;

- datę wystawienia zawiadomienia z podaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej do działania w imieniu banku.

Zmienione zasady wnoszenia uwag do projektu planu miejscowego

Z dniem 12 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 405).
Podstawowym celem nowelizacji jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

Ustawa deregulacyjna ułatwi dostęp do niektórych zawodów

Uchwalona 19 kwietnia przez Sejm pierwsza transza deregulacyjna dotyczy około 50 zawodów m.in.: notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Jej celem jest likwidacja wymogów formalnych dopuszczających do danych profesji.

Druga część projektu deregulacyjnego czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, a nad trzecią trwają prace w resorcie sprawiedliwości. W sumie deregulacja dotknie około 250 zawodów.

Ustawą zajmie się Senat.

Egzaminy na prawo jazdy w mniejszych miastach

Sejm przyjął poprawkę Senatu, na mocy której egzamin państwowy na prawo jazdy można byłoby zdawać także w miastach wskazanych przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa. Żeby ustawa weszła w życie, musi jeszcze ją podpisać prezydent.

Obecnie istnieje możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy jedynie w miastach na prawach powiatu. Z racji na przyjęte w 1998 kryterium uzyskania praw powiatu (b. stolica województwa) miasta na prawach powiatu często liczą mniej mieszkańców niż miasta pozbawione tego statusu powiatowe.

Proponowany projekt ustawy rozszerza możliwość przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy w miastach, w którym organem wykonawczym jest prezydent.
Zmiany mają także doprowadzić do zmniejszenia korków i natłoku samochodów szkół jazdy na ulicach miast, w których istnieją obecnie ośrodki WORD.

Matki pierwszego kwartału z dłuższym urlopem macierzyńskim

Podczas spotkania z "Matkami pierwszego kwartału" premier Donald Tusk zapowiedział wydłużenie do roku czasu urlopów macierzyński dla matek, których dzieci urodziły się po 1 stycznia 2013 roku.

Decyzja została podjęta przy udziale ministra finansów i ministra pracy, zaś odpowiedni projekt ustawy ma trafić do parlamentu.

Senat za otwarciem sądów dla asystentów

Senatorowie zgłosili kilka redakcyjnych poprawek, rozpatrując nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm) – nowelą ponownie zajmie się Sejm.

Nowelizacja przewiduje, ze asystentem sędziego będzie mógł zostać każdy absolwent studiów prawniczych, który przez pierwsze dwa lata pracy ukończy 12-miesięczny staż zakończony egzaminem w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Obowiązująca jeszcze ustawa z 2009 roku wprowadzała wymóg ukończenia aplikacji ogólnej lub zdanie jednego egzaminu prawniczego.
To nie wszystko, kolejna zmiana zakłada, że na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołana osoba, która m.in. przez co najmniej sześć lat była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.