Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała poselski (PO) projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który zmierza do większej kontroli nad działalnością sądów.
„Projekt radykalnie rozszerza kompetencje Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami. Za szczególnie niebezpieczną i niedopuszczalną uznaję propozycję wyposażenia ministra w kompetencje dokonywania oceny stosowania prawa przez sądy, gdyż stanowi to jawne naruszenie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej” – czytamy w oświadczeniu Antoniego Górskiego, przewodniczącego KRS.
Autorzy projektu przekonują, że obecnie brakuje przede wszystkim mechanizmu bezpośredniej kontroli ze strony Ministra Sprawiedliwości wykonywania nadzoru wewnętrznego na poziomie sądów okręgowych i rejonowych, a czynności tego typu wykonują jedynie prezesi sądów apelacyjnych.

Etap legislacyjny

Projekt jest oceniany przez Biuro Analiz Sejmowych