Nawet o 17 dni krócej będą trwać procedury rozpoczynania działalności gospodarczej przez spółki. Uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymają od razu numer identyfikacji podatkowej i REGON.
Przyśpieszenie ma być wynikiem regulacji zaproponowanych w projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw, którym jutro powinien się zająć Komitet Stały Rady Ministrów.

Procedura jutro

Jak tłumaczy Aneta Komenda, zastępca dyrektora departamentu prawa cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, aby otrzymać wpis do KRS oraz uzyskać numer NIP i REGON, wystarczy, że spółka złoży wniosek o wpis do rejestru i załączy niezbędne dokumenty stanowiące podstawę wpisu, np. umowę spółki. Po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy dane podmiotu zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Pomiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. Stąd automatycznie przesłane zostaną numery identyfikacyjne NIP i REGON, które za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego trafią z powrotem do KRS.
– Celem projektu jest umożliwienie podmiotowi rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej praktycznie w dniu wpisu do KRS. Z kolei w ciągu 21 dni od jego uzyskania podmiot ten w dowolnej formie (papierowej lub elektronicznej) będzie zobowiązany przekazać do urzędu skarbowego dane uzupełniające (np. dotyczące numeru rachunku bankowego). Jednakże nie będzie to blokowało rozpoczęcia działalności – podkreśla Aneta Komenda.

Procedura dziś

Obecnie spółki prawa handlowego ubiegające się o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są w znacznie gorszej sytuacji niż indywidualni przedsiębiorcy, rejestrujący się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla spółek instytucja jednego okienka stała się fikcją, bo sprowadza się tylko do tego, że wszystkie dokumenty składają w jednym miejscu.
Nie zmniejszyła się za to liczba wypełnianych formularzy i nie skrócił się czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności. Oprócz wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, umowy spółki i innych wymaganych dokumentów związanych z rejestracją muszą przedłożyć jeszcze dodatkowo formularze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych adresowane do Głównego Urzędu Statystycznego, naczelnika właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie sąd rejestrowy pocztą wysyła te formularze do GUS, ZUS i US i czeka na odesłanie tą samą drogą informacji o nadaniu przedsiębiorcy numerów.
Procedura dodatkowo przedłuża się, gdy urząd dopatrzy się błędów w wypełnionych formularzach i wezwie stronę do uzupełnienia braków. Dopiero po otrzymaniu numerów NIP i REGON sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie i w tym samym dniu spółka może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Tymczasem indywidualni przedsiębiorcy już w momencie złożenia wniosku przez internet o wpis do CEIDG mogą rozpocząć biznes.
– Przesyłanie dokumentacji pocztą znacznie wydłuża procedurę uzyskania NIP i REGON. Sąd może tylko poinformować przedsiębiorcę o tym, kiedy wysłał przesyłkę, ale nie wie, na jakim etapie jest aktualnie sprawa w tych urzędach. Nawet o tym, czy przesyłka w ogóle tam dotarła, dowiaduje się dopiero po doręczeniu mu przez pocztę zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji – tłumaczy radca prawny Piotr Czachorowski z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.
A to dla sądów rejestrowych oznacza dodatkową pracę i większe wydatki na opłaty pocztowe.
Indywidualni przedsiębiorcy już w momencie złożenia wniosku mogą rozpocząć działalność
Etap legislacyjny
Projekt założeń do projektu ustawy