Zmienią się zasady wynagrodzenia ekspertów sporządzających opinie w sprawach karnych. Minister Sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym.
Taryfy będą obejmowały poszczególne kategorie biegłych ze względu na dziedzinę, w której są specjalistami. Natomiast wysokość stawki projekt uzależnia od wymaganych kwalifikacji i nakładu pracy.
Składając wniosek o przyznanie należności, biegły powinien określić, jak wyliczyć jego wynagrodzenie: na zasadach ogólnych czy według taryfy zryczałtowanej.
Przykładowo gdy podczas opracowywania opinii wystąpił złożony problem, to stawka dla eksperta może zostać podwyższona nawet do 50 proc., pod warunkiem że ukończył on studia wyższe lub ma dyplom mistrzowski, a funkcję biegłego sprawuje nie krócej niż jedną kadencję bądź jest rzeczoznawcą co najmniej przez pięć lat.
Resort przewidział też możliwość podwyższenia na wniosek biegłego do 50 proc. stawki za tłumaczenie na język migowy albo za tłumaczenie z tego języka, wówczas gdy przesłuchanie osoby głuchej, niemej lub głuchoniemej odbywać się będzie podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
Już teraz wiadomo, że rozporządzenie będzie obowiązywało tylko przez pewien czas, bo w resorcie trwają prace nad założeniami nowej ustawy o biegłych sądowych sporządzających opinie w sprawach karnych i cywilnych, która obejmie również problematykę w nim określoną.

Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w uzgodnieniach międzyresortowych