Użytkownik wieczysty, któremu podwyższono ponad dwukrotnie wysokość opłaty rocznej, w drugim i trzecim roku zapłaci połowę nadwyżki ponad dwukrotność tej kwoty – uchwalił wczoraj Sąd Najwyższy.

Prezydent miasta wypowiedział przedsiębiorstwu wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Dotychczas spółka płaciła w odniesieniu do mniejszej działki 1032,12 zł, a większej – 18 720,90 zł. Miasto podniosło te kwoty ponaddwukrotnie. Na nowych zasadach przedsiębiorstwo miało więc uiszczać kwoty 3210 zł oraz 41 430 zł

Spółka złożyła sprzeciw do sądu rejonowego. Ten powołał biegłego, który ustalił wartość nieruchomości i na tej podstawie sąd określił wysokość opłat. W efekcie przedsiębiorstwo miało płacić 2589 zł i 39 720 zł. Firma zaskarżyła wyrok, domagając się zmniejszenia opłat.

Sąd okręgowy, który zajął się sprawą, miał wątpliwości i wystąpił do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym.

Zgodnie bowiem z art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) w przypadku gdy nowa wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczas płaconej kwoty, użytkownik wieczysty wnosi opłatę odpowiadającą dwukrotności wcześniejszej sumy.

Nadwyżkę rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Dopiero w trzecim roku od aktualizacji opłata jest więc równa kwocie wynikającej z tej zmiany.

Wątpliwości – zdaniem sądu – nie budzi to, że jeśli wysokość opłaty po aktualizacji przekroczy dwukrotność dotychczasowej, to użytkownik płaci kwotę w wysokości odpowiadającej dwukrotności wcześniejszej. Niejednoznaczna pozostaje jednak druga część przepisu: nie wiadomo, w jakiej wysokości użytkownik wnosi opłatę do trzeciego roku po podwyższeniu.

SN uchwalił, że użytkownik w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki, a w trzecim roku płaci sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty.

– To pierwsza uchwała w tym zakresie, przepisy weszły bowiem w życie w październiku 2011 r. i miały ułatwić życie użytkownikom wieczystym.

Interpretacja SN jest niekorzystna dla użytkownika i moim zdaniem nie taki był cel przepisu. Jego treść jest jasna i dlatego nie zgadzam się z tą uchwałą odnośnie do opłaty rocznej w trzecim roku. Powinna ona być równa kwocie wynikającej z aktualizacji – uważa adwokat Radosław Skowron, partner w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 28 lutego 2013 r., sygn. akt III CZP 110/12.