Senatorowie zdecydowali w czwartek, że zgłoszą do Sejmu projekt nowelizacji Prawa prasowego. Zakłada on, że niedopełnienie obowiązku rejestracji czasopisma lub wydawanie niezarejestrowanego dziennika będzie jedynie wykroczeniem, karanym grzywną.

Za przyjęciem projektu i zgłoszeniem go do Sejmu głosowało 93 senatorów.

Podczas głosowań do projektu przyjęta została także poprawka, która przyznaje Krajowej Radzie Sądownictwa uprawnienie do opiniowania projektu rozporządzenia wyznaczającego sądy właściwe do rozpoznania spraw karnych w zakresie prawa prasowego.

Projekt senacki dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2011 r.

Trybunał orzekł wówczas, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism drukowanych jest niekonstytucyjne, bo sankcja karna jest zbyt surowa. Za niezgodny z konstytucją - jako zbyt surowy i nieproporcjonalny - TK uznał zapis przewidujący karanie za przestępstwo wydawania niezarejestrowanego czasopisma. Za zgodną z konstytucją uznano zaś obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd, ponieważ dokonanie rejestracji nie jest uciążliwe. TK uznał, że chodzi tu o ochronę przed nieuczciwą konkurencją - aby czytelnik nie kupował innego tytułu niż zamierzał. Według TK ustawodawca może ten obowiązek zabezpieczyć sankcją, ale nie karną, bo nie jest w tej sytuacji konieczna. Trybunał zasygnalizował też, że Prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do współczesności.

TK uznał tym samym zasadność jednego zarzutu skargi Wojciecha Skrzypczyka, którego oskarżono o wydawanie pisma bez rejestracji. Jego proces umorzono przy uznaniu winy, w wyniku czego stracił mandat radnego Chojny (Zachodniopomorskie).

W senackim projekcie zaproponowano zastąpienie dotychczasowej sankcji karnej sankcją grzywny orzekaną według przepisów Kodeksu wykroczeń. Tym samym zmieniona zostanie kwalifikacja prawna czynu - niedopełnienie rejestracji nie będzie już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, lecz jedynie wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Projekt uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli resortów sprawiedliwości i kultury oraz dziedzictwa narodowego. Wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski zwrócił uwagę, że jest on niemal tożsamy z sejmowym projektem nowelizacji Prawa prasowego, jednak propozycję Senatu uznał za bardziej komplementarną; jego zdaniem projekty powinny być rozpatrywane wspólnie.