Mieszkaniec tego miasta wystąpił do przedsiębiorstwa komunikacyjnego o udostępnienie informacji dotyczącej kontroli biletów prowadzonej w autobusach miejskich.

Chciał wiedzieć, czy przeprowadzają ją kontrolerzy zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie, czy też dokonuje tego firma zewnętrzna, a jeśli tak, to jaka, do kiedy obowiązuje z nią umowa i jakie są zasady wynagradzania. Wyjaśnił, że żądane przez niego informacje podlegają udostępnieniu, bowiem adresatem wniosku jest spółka, której wyłącznym udziałowcem jest Skarb Państwa.

Część informacji rzeczywiście otrzymał. Nie poznał jednak nazw firm kontrolujących oraz stawek za wykonywanie usług. Formalnie nie przekazano mu odmowy dostępu do tych informacji, dlatego wniósł skargę na bezczynność.

Przedsiębiorstwo nie przekazało jej jednak do sądu. Mężczyzna sam złożył więc do sądu wniosek o wymierzenie przedsiębiorstwu grzywny. Sąd rzeczywiście taką karę nałożył, jednak nie zmusiło to spółki do ujawnienia pozostałych danych. Wniósł więc ponownie do sądu o przekazanie mu tych informacji.

Na rozprawie przedstawiciele przedsiębiorstwa przekonywali, że nie mogli ujawnić żądanych danych ze względu na ochronę interesów kontrahentów i ich sprzeciw w kwestii ujawnienia informacji ich dotyczących, a w szczególności kwot za usługi kontrolerskie. Spółka zasłoniła się więc tajemnicą handlową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zobowiązał przedsiębiorstwo do rozpatrzenia wniosku mieszkańca. Wyjaśnił, że informację publiczną może stanowić także treść umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania władztwa nad majątkiem państwowej osoby prawnej.

Przedsiębiorstwo autobusowe jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego jest państwową osobą prawną. Musi więc rozpatrzyć wniosek o udostępnienie danych i jeżeli nie zachodzą uzasadnione przepisami przeszkody, powinna upublicznić materiały.

Pytania skarżącego obejmowały zagadnienia z zakresu organizacji podmiotu i wydatkowania przez niego majątku. A skoro jest to podmiot dysponujący majątkiem państwowym, jest zobowiązany do przekazania takich informacji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 listopada 2012 r., sygn. akt IV SAB/Gl 122/12.